Informacja dotycząca wygenerowania obowiązkowych mikro rachunków

Szanowni Państwo,

Z dniem 1.01.2020 r. wejdą w życie przepisy o indywidualnym rachunku podatkowym (przepisy te wprowadza ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1520). Na rachunek ten dokonywane będą wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych.

1.Stan prawny obowiązujący do końca 2019 r.
W obecnym stanie prawnym każdy z urzędów skarbowych posiada odrębne rachunki bankowe właściwe do gromadzenia różnego rodzaju dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. Powoduje to, że podatnicy i płatnicy obowiązani są dokonywać wpłat na różne rachunki bankowe. Ponadto zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej podatnika lub płatnika skutkuje zmianą właściwych do wpłat rachunków bankowych, co oznacza konieczność każdorazowego wyszukania numerów tych rachunków.

2.Stan prawny obowiązujący od 1.01.2020 r.
Z dniem 1.01.2020 r. wejdzie w życie art. 61b ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., który zawierać będzie przepisy o tzw. indywidualnym rachunku podatkowym. Będzie to rachunek właściwy do wpłat dokonywanych przez danego podatnika lub płatnika z tytułu:

  1. podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT,
  2. podatku dochodowego od osób prawnych – CIT,
  3. podatku od towarów i usług – VAT,
  4. oraz niepodatkowych należności budżetowych (należności te wymienia art. 60 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), np. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe (zob. art. 60 pkt 6a ustawy o finansach publicznych).

Zwrócić należy uwagę na fakt, że indywidualny rachunek podatkowy nie będzie właściwy do wpłat wszystkich rodzajów podatków. W szczególności nie będzie on właściwy do wpłat z tytułu podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.
Wskazać także należy, że nie jest przewidziane tworzenie odrębnych indywidualnych rachunków podatkowych dla podmiotów będących jednocześnie podatnikami oraz płatnikami. W konsekwencji podmioty takie będą posiadać jeden indywidualny rachunek bankowy, na który będą dokonywać wpłat zarówno z tytułu własnych zobowiązań podatkowych (w tym własnych zaliczek na podatek), jak i kwot pobieranych jako płatnik (np. zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od dochodu pracowników czy wpłat podatku u źródła).

Podkreślić również trzeba, że indywidualny rachunek podatkowy posiadać będą wszyscy podatnicy i płatnicy. Nie będzie to zatem udogodnienie dostępne tylko dla pewnej ich grupy, np. dla przedsiębiorców. W szczególności indywidualny rachunek podatkowy posiadać będą również osoby prywatne.

Indywidualny rachunek podatkowy posiadać będzie bardzo charakterystyczną strukturę (zob. dodawany art. 61b § 2 o.p.). Otóż poza sumą kontrolną oraz numerem rozliczeniowym jednostki organizacyjnej banku zawierać będzie identyfikator podatkowy podatnika lub płatnika, tj.:

  1. numer PESEL – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
  2. numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego udostępniany będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w urzędzie skarbowym. Warunkiem jego udostępnienia będzie podanie identyfikatora podatkowego podatnika lub płatnika (zob. dodawany art. 61b § 3 o.p.).
Podkreślić przy tym należy, że indywidualny rachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do dokonywania wpłat i identyfikacji podmiotu na poziomie urzędu skarbowego. Nie będą na niego dokonywane zwroty nadpłat. Zwroty takie będą dokonywane na dotychczasowych zasadach, tj. na rachunki bankowe wskazane przez podatników i płatników, zgodnie z przepisami ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Ministerstwo Finansów udostępniło generator mikrorachunków podatkowych. Sprawa jest ważna, bo od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT podatnicy będą płacić do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego, właśnie mikrorachunku podatkowego.

Link do generatora - https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Mogą już teraz Państwo wygenerować przedmiotowy mikrorachunek, ale wpłaty za PIT, CIT i VAT należy za jego pomocą dokonywać dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Na zakończenie wskazać należy, że dodaniu art. 61b o.p. nie towarzyszy określenie żadnych przepisów przejściowych. Oznacza to, że na indywidualny rachunek podatkowy od 1.01.2020 roku powinny być dokonywane wszystkie wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych. Dotyczy to również wpłat za rok 2019.