telefon

AML

Klauzula informacyjna dla osób i podmiotów korzystających z usług Kancelarii Usług Księgowych Sp . z o.o. w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”).

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Usług Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Melchiora Wańkowicza 3, 40-384, Katowice („Administrator”).

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności zapewnienia przez Administratora:
  • a) stosowania wobec osób i podmiotów korzystających z usług Administratora środków bezpieczeństwa finansowego (w tym: poprzez identyfikowanie osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikowanie jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta oraz przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzania ich kopii);
  • b) rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceny poziomu rozpoznanego ryzyka;
  • c) dokumentowania rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego oceny, w tym poprzez dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, jak również wykazywania na żądanie organów o których mowa w art. 130 Ustawy, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego.
 2.  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, bądź w wypadku sporządzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia.
  Przed upływem okresu, o którym powyżej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej może zażądać przechowywania dokumentacji, o której mowa powyżej, przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa powyższy okres, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: Generalny Inspektor Informacji Finansowej, firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, audytorzy, spółki z grupy.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania o ile odbyło się ono niezgodnie z prawem a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z Ustawy. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.