Omówienie istotnych zagadnień Tarczy Antykryzysowej

Omówienie istotnych zagadnień Tarczy Antykryzysowej
w zakresie podatkowo-kadrowo-składkowym.


I. Umorzenie płatności składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020.

Kto skorzysta:

 1. Małe firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych do 9 osób (razem z właścicielem) na dzień 29.02.2020 r. - bez względu na wysokość przychodów,
 2. Samozatrudnieni (jednoosobowe działalności gospodarcze, opłacający składki wyłącznie za siebie), których przychód za miesiąc w który ubiegają się o umorzenie nie przekroczył 15 681 zł.

Warunki, które należy spełnić:

 • Skorzystać z umorzenia mogą wyłącznie Ci, którzy tych składek nie opłacili,
 • Za okres odpowiadający umorzonym składom pracodawcy i pracownicy zachowają wszystkie prawa, które mieliby, gdyby składki opłacili (zasiłki, chorobowe itd.),
 • Za te okresy to Państwo przejmie obowiązek opłacenia składek ZUS,
 • Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana przed 01.02.2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają przedsiębiorcy i samozatrudnieni, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. (wynika to z regulacji UE) i posiadają zaległości w składkach ZUS.

Naszym zdaniem problemem może być też nadpłata składek, którą ZUS automatycznie zaliczy na poczet niezapłaconych składek za marzec 2020 roku, a tym samym może być kłopot z warunkiem o którym mowa wyżej tj. „skorzystać mogą Ci, którzy składek nie opłacili”. Sugerowane jest aby przed złożeniem wniosku o umorzenie składek wystąpić z wnioskiem do ZUS o rozliczenie i saldo konta a w przypadku stwierdzenia nadpłaty przez ZUS, złożenie wniosku o jej zwrot.

Wzór wniosku (RDZ). znajdziecie Państwo w załączeniu niniejszej wiadomości e-mail – Wniosek/wnioski mogą Państwo wysłać drogą elektroniczną na pue.zus.pl, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS lub odpłatnie zlecić to naszej Kancelarii. Jeżeli wniosek ma przygotować i wysłać pracownik Kancelarii, prosimy o stosowną informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Wniosek należy złożyć w terminie do 30.06.2020 r.


II. Świadczenie postojowe zleceniobiorców
(80% minimalnego wynagrodzenia krajowego tj. 2080 zł).


Kto skorzysta:

 1. Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (zlecenia, agencyjne, o dzieło) zawarte przed 01.02.2020 r.

Warunki, które należy spełnić:

 • Wykonywać umowę cywilnoprawną zawartą przed 01.02.2020 r.
 • Zamawiający lub zleceniodawca ma przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19
 • Brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. nie prowadzą Państwo dodatkowo działalności gospodarczej, nie są Państwo zatrudnieni na etacie),
 • Mieszkać na terenie RP i być obywatelami RP lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu,
 • Wniosek o jednorazowe świadczenie finansowe składa się do ZUS za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.
 • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenie, od zleceniobiorcy lub osoby wykonującej zamówienie, że nie podlega ona ubezpieczeniom z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów. Jeżeli zawartych zostało więcej niż 1 umowa cywilnoprawna to należy wniosek złożyć odrębnie dla każdej z umowy.


Kwota świadczenia:

 1. Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 2. Jeśli określone w umowie wynagrodzenie wynosi minimum 1300. 00 zł i nie przekroczy kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku otrzymasz 2080.00 zł.

 
Wzór wniosku (RSP-C) znajdziecie Państwo w załączeniu niniejszej wiadomości e-mail.
Wniosek musi być złożony w terminie do 3 miesięcy, od miesiąca w którym zniesiony zostanie stan epidemii. Do wniosku dołączyć należy kopię umowy cywilnoprawnej.
Świadczenie Postojowe wolne jest od składek ZUS, podatku oraz nie podlega zajęciu i egzekucji komorniczej.
Wniosek mogą Państwo wysłać drogą elektroniczną na pue.zus.pl, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS lub odpłatnie zlecić to naszej Kancelarii. Jeżeli wniosek ma przygotować i wysłać pracownik Kancelarii, prosimy o stosowną informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

III. Świadczenie postojowe samozatrudnionych
(80% minimalnego wynagrodzenia krajowego tj. 2080 zł lub 1300 zł).

Świadczenie postojowe w wysokości 2080.00 zł

Kto skorzysta:
1. Samozatrudnieni (nie zatrudniający pracowników) prowadzący działalność gospodarczą przed 01.02.2020 r.

Warunki, które należy spełnić:

 • Prowadzić działalność gospodarczą,
 • Mieć przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19,
 • Nie posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • Mieszkać na terenie RP i być obywatelami RP lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu,
 • Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (kwota 15 681 zł).

Świadczenie postojowe w wysokości 1300.00 zł

Kto skorzysta:

2. Samozatrudnieni rozliczający podatek kartą podatkową oraz zwolnieni z opłacania podatku VAT .

Warunki, które należy spełnić:

 • Rozliczacie Państwo podatek kartą podatkową oraz jesteście zwolnieni z opłacania podatku VAT,
 • Jeżeli nie macie Państwo innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • Mieszkacie Państwo na terenie RP i jesteście obywatelami RP lub macie prawo czasowego lub stałego pobytu,
 • Mieć przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19.

Wzór wniosku (RSP-D) znajdziecie Państwo w załączeniu niniejszej wiadomości e-mail.
Wniosek musi być złożony w terminie do 3 miesięcy, od miesiąca w którym zniesiony zostanie stan epidemii.
Wniosek mogą Państwo wysłać drogą elektroniczną na pue.zus.pl, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS lub odpłatnie zlecić to naszej Kancelarii. Jeżeli wniosek ma przygotować i wysłać pracownik Kancelarii, prosimy o stosowną informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


IV. Odroczenie terminu płatności składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej oraz rozłożenie płatności składek ZUS na raty

Kto skorzysta:

 1. Wszyscy płatnicy składek, niezależnie od terminu rozpoczęcia prowadzenia działalności, przychodów czy ilości zatrudnianych pracowników.
 • Ulga dotyczy składek opłacanych od stycznia 2020 roku.

Wzór wniosku (DRU). znajdziecie Państwo w załączeniu niniejszej wiadomości e-mail.

Wniosek mogą Państwo wysłać drogą elektroniczną na pue.zus.pl, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS lub odpłatnie zlecić to naszej Kancelarii. Jeżeli wniosek ma przygotować i wysłać pracownik Kancelarii, prosimy o stosowną informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia przewidzianych w tarczy antykryzysowej.

 

V. Pomoc w utrzymaniu pracowników – sfinansowanie określonej części ich płacy.

Jakie świadczenie, komu i kiedy przysługuje?
Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jakie są warunki otrzymania świadczenia?
Warunkiem otrzymania wyżej wymienionych świadczeń jest przeprowadzenie procedury konsultacyjnej określonej w ustawie pomiędzy pracodawcą a:

 • organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 • organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 • zakładową organizacją związkową – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
 • przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.


Przestój
Pracownikowi który został objęty przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%,nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Wynagrodzenie pracownika jest finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przykład: Jeżeli pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, gdzie jego wynagrodzenie wynosi 2600.00 zł brutto to pracodawca otrzyma zwrot w kwocie 1533 zł (gdzie, kwota 1300.00 zł stanowi wartość 50% dofinansowania a kwota 233.00 zł stanowi zwrot należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne).
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Obniżony wymiar czasu pracy
Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie pracownika z obniżonym wymiarem czasy pracy jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Przedsiębiorca wnioskujący o wyżej wymienione świadczenia musi spełniać następujące kryteria:
- nie mogą zachodzić wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości,
- nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
- wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych wg następujących kryteriów ilościowych lub wartościowych:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Jak długo będą wypłacane świadczenia?
Świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

Gdzie należy złożyć wniosek?
Wniosek będzie składany do powiatowych urzędów pracy a kopie porozumień należy przekazać do Okręgowego Inspektora Pracy w ciągu 5 dni.

Ważne: Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy lub warunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń i 3 miesiące po zakończeniu okresu dofinasowania.


VI. Pożyczka do 5000 zł

Kto skorzysta:
1. Przedsiębiorca, który prowadził działalność przed 01.03.2020 roku

 • Wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez Dyrektora,
 • We wniosku, pożyczkobiorca informuje o stanie zatrudnienia na dzień 29.02.2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 • Maksymalna wysokość pożyczki to 5000 zł.
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki to 12 miesięcy, z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału do miesięcy 3 od momentu udzielenia pożyczki.
 • Rada Ministrów może wydłużyć okres spłaty pożyczki w drodze rozporządzenia, jeśli będzie to konieczne i uzasadnione.

Istnieje możliwość zawnioskowania o umorzenie kwoty pożyczki wraz z odsetkami pod warunkiem, że w okresie trzech miesięcy od dnia jej udzielania nie zmniejszy się stan zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty). We wniosku o umorzenie należy oświadczyć, że nie zmienił się stan zatrudnienia.


VII. Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Kto skorzysta:
1. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą i opłaca składki wyłącznie za siebie

Dofinansowanie jest miesięczne i przysługuje samozatrudnionym, którym obroty w działalności:

 • - spadły o co najmniej 30% - dofinansowanie wynosi 1300 zł
 • - spadły o co najmniej 50% - dofinansowanie wynosi 1820 zł
 • - spadły o co najmniej 80% - dofinansowanie wynosi 2340 zł


Warunki, które należy spełnić:

 • Brak zaległości w opłaceniu składek ZUS i podatków na koniec III kw. 2019 roku;
 • Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest co miesiąc składać do Urzędu Pracy oświadczenie o prowadzeniu działalności;
 • Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli na pokrycie tych samych kosztów przedsiębiorca uzyskał inne wsparcie;
 • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku do PUP w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora urzędu,
 • Dofinansowanie przyznawane jest przez Starostę (max. 3 miesiące).

Złożenie wniosku nie gwarantuje pozytywnej decyzji i otrzymania dofinansowania – decyzję indywidualnie do każdego wniosku podejmie Starosta.


VIII. Dofinansowanie dla firm zatrudniających pracowników

Kto skorzysta:
1. Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych:

Dofinansowanie przyznawane jest mikro i małym przedsiębiorcom i wynosi odpowiednio do obrotów:

 • spadły o co najmniej 30% - wynosi 1300 zł na pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie
 • spadły o co najmniej 50% - wynosi 1820 zł na pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie
 • spadły o co najmniej 80% - wynosi 2340 zł na pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie

Warunki, które należy spełnić:

 • Brak zaległości w opłaceniu składek ZUS i podatków na koniec III kw. 2019 roku;
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest co miesiąc składać do Urzędu Pracy oświadczenie o prowadzeniu działalności;
 • Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli na pokrycie tych samych kosztów przedsiębiorca uzyskał inne wsparcie;
 • Konieczne jest utrzymanie takiego samego stanu zatrudnienia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku do Urzędu Pracy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru.
Złożenie wniosku nie gwarantuje pozytywnej decyzji i otrzymania dofinansowania – decyzję indywidualnie do każdego wniosku podejmie Starosta.

 

Uwagi końcowe

W niniejszym opracowaniu, dla polepszenia jasności przekazu, posługiwaliśmy się wielokrotnie kwotą 15 681 zł, jednakże w przepisach mowa jest o wartości 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia poprzedniego kwartału ogłoszonego przeze Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS – przeliczyliśmy tą wartość dla Państwa, ale prosimy pamiętać że może ona się zmienić.
Jednocześnie informujemy, że niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie odpowiadamy za dokładność, adekwatność, kompletność i aktualność zawartych w nim danych.

Uzupełniając nasze poprzednie wiadomości uprzejmie informujemy, że w tym roku termin na złożenie deklaracji PIT-36(L) za 2019 rok został przesunięty do końca maja.

Uprzejmie przypominamy o podjęciu wszelkich działań profilaktycznych oraz wdrożeniu stosownych procedur przez naszą firmę mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Nasza firma jest czynna w każdy wtorek i czwartek w godzinach 09:00 – 15:00 celem przekazania nam przez Państwa dokumentacji księgowo-kadrowej. Zapewniamy, że tryb naszej pracy dostosował się do obecnych uwarunkowań w zakresie zarówno organizacji pracy, jak i wzmożonych procedur związanych z bieżącą dezynfekcją oraz ograniczaniem wszelkich kontaktów zewnętrznych.
Wprowadzone zmiany i rygory nie wpływają na ciągłość obsługi procesów oraz bieżące realizowanie zleceń – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod dotychczasowymi numerami telefonów w godzinach 10:00 – 15:00, oraz przez pocztę elektroniczną.

Mając natomiast na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników zwracamy się z uprzejmą prośbą o korzystanie z wszelkich elektronicznych środków komunikacji – email, telefon, Microsoft Teams, we wszelkich Państwa relacjach biznesowych.

Prosimy Państwa o dostosowanie się do obecnych wymogów i zaostrzonych procedur podczas naszej współpracy oraz innych kontaktach biznesowych.

 
Pozdrawiamy Państwa serdecznie,
Zespół Kancelarii Usług Księgowych