Zapowiedź zmian podatkowych w 2020 roku

Szanowni Państwo,


W związku z kolejnymi, licznymi zmianami w prawie (zarówno tymi które już weszły w życie, jak i tymi planowanymi), chcielibyśmy Państwu pomóc usystematyzować wiedzę i wymienić w jednym miejscu, te najważniejsze dotyczące przedsiębiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z zebranym i opracowanym przez nas materiałem:

1. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT - Co to takiego, czy należy się obawiać, kiedy wchodzi i jakie tutaj przewidziano sankcje.

Biała lista podatników to prowadzony od 01.09.2019 r. przez Szefa Administracji Skarbowej (KAS) elektroniczny wykaz przedsiębiorców:

  • w odniesieniu do których Naczelnik Urzędu Skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
  • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Biała lista podatników zawiera przede wszystkim numery rachunków bankowych przedsiębiorców wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP lub CEIDG. Kontrahenta można wyszukać nie tylko po numerze NIP, lecz także po fragmencie nazwy czy nazwiska podmiotu, a także numerze rachunku bankowego. Jednakże oprócz ułatwień w weryfikacji kontrahenta, ustawodawca nakłada na podatników obowiązek weryfikacji, czy numer rachunku bankowego sprzedawcy jest zgodny z białą listą i wskazuje, że tylko na takie konto nabywca powinien uiścić należność. Podkreślić należy, że obowiązek ten powstaje tylko, gdy:

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
  • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta należy dokonać w dniu zlecenia przelewu.
Konsekwencją za zapłatę kontrahentowi na rachunek bankowy który nie widnieje na białej liście, będzie sankcja w postaci nie zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.
Od powyższej zasady jest jednak wyjątek. Transakcję tą będzie można rozliczyć w kosztach, mimo że wpłata będzie na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie, gdy wpłacający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt (tj. wpłatę na inny rachunek niż ten na białej liście) w urzędzie skarbowym właściwym dla sprzedawcy.

Podsumowując, co jest bardzo istotne, należy:

  • Sprawdzić siebie w bazie, swoje dane, status VAT oraz numer konta i zaktualizować dane do 01.01.2020 r.
  • Przed dokonaniem płatności od 01.01.2020 r. – każdorazowo, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty - sprawdzić naszego kontrahenta, czy konto bankowe, które podaje nam na fakturze, jest zgłoszone przez niego i widnieje na Białej Liście. Jeżeli rachunek nie znajduje się w wykazie, od razu należy to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.

Link do weryfikacji:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka


2. PODWYŻSZONE KOSZTY PRACOWNICZE - Od 01.10.2019 r.

Koszty uzyskania przychodów dla umów o pracę wzrosną ponad dwukrotnie, ze 111,25 zł i 139,06 zł do odpowiednio 250 zł i 300 zł. Zmiany jednakże wprowadzane będą etapowo i w tym roku na PIT kwota będzie proporcjonalna - pełne kwoty KUP od rozliczenia za rok 2020 r.


3. PIT - 17% - Od 01.10.2019 r.

Obniżenie stawki podatku, dla skali podatkowej z 18% do 17% również następować będzie etapowo i tak w rozliczeniu za ten rok przyjmiemy uśredniony podatek 17,75%, a od rozliczenia za rok 2020 będzie to już 17%.


4. SPLIT PAYMENT (Mechanizm podzielonej płatności - dalej MPP) zastąpi całkowicie odwrotne obciążenie w obrocie krajowym już od 01.11.2019 r.

Na czym polega metoda podzielonej płatności? Polega na zapłacie, na rzecz naszego kontrahenta należności wynikającej z faktury za pomocą przelewu bankowego w taki sposób, że kwota VAT wykazana na fakturze, trafia na jego konto techniczne VAT, a kwota netto z faktury na jego właściwe konto bankowe. Zapłata w taki sposób możliwa jest z konta firmowego i wymaga wyboru przy wykonywaniu przelewu właściwej formy tego przelewu - tj. mechanizmu podzielonej płatności (w skrócie MPP). Od 01.11.2019 r. będzie obowiązywał nowy załącznik do ustawy o VAT - Załącznik nr 15. W tym załączniku znajdziemy listę 150 pozycji, co do których obowiązkowe zastosowanie będzie miała płatność w MPP dla transakcji udokumentowanych fakturą, których kwota należności ogółem jest równa lub przewyższa 15.000,00 zł. Listę tworzą towary i usługi, m.in. usługi budowlane, części samochodowe, folie stretch, wyroby elektroniczne, paliwa, tonery oraz wyroby stalowe (lista pełna w załączniku). Generalnie wszystko co do tej pory objęte było odwrotnym obciążeniem.

Od 01.11.2019 roku wystawiając fakturę, w której znajdzie się choćby jedna pozycja z Załącznika nr 15 - należy obowiązkowo dodać adnotację „Mechanizm Podzielonej Płatności”. Za brak tej adnotacji, sprzedawca może ponieść sankcję w wysokości 30% podatku należnego wykazanego na fakturze, ale tylko dotyczących pozycji z Załącznika nr 15. Sankcja również nie będzie obowiązywać, jeśli nasz kontrahent pomimo braku zapisu na fakturze, zapłaci nam w MPP. Jeżeli wystawimy fakturę bez obowiązkowego zapisu, będzie trzeba wystawić do niej fakturę korygującą. W przypadku kupującego wcale nie jest łatwiej, bo jeśli okaże się, że nasz sprzedawca wystawił nam fakturę, w której choćby jedna pozycja znajduje się w Załączniku nr 15, a nie zawarł obowiązkowej adnotacji o płatności, musimy to sami zweryfikować i zapłacić zgodnie z ustawą - MPP - także faktury będą podlegać obustronnej weryfikacji w zakresie prawidłowości jej wystawienia. Sankcja dla kupującego za brak płatności MPP to również 30% podatku VAT należnego od pozycji na fakturze z listy Załącznika nr 15. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność solidarną - to będzie ona obowiązywać wyłącznie przy zakupie towarów - nie dotyczy usług.

Dość spory problem powstaje przy płatności czy też kartą lub za pośrednictwem PayU, PayPal. Ustawa wyraźnie mówi o mechanizmie podzielonej płatności, a takiej zapłaty można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego, zatem przy ww. płatnościach narażamy się na odpowiedzialność solidarną za nieuregulowane zobowiązania publiczno-prawne naszego kontrahenta (do wysokości odliczonego VAT z faktur).

Z pozytywnych informacji – dodano możliwość zapłaty podatku PIT, akcyzowego, cła oraz składek ZUS z konta technicznego VAT.


5. PARAGON Z NIP - Od 01.01.2020 r.

Od 01.01.2020 r. fakturę do paragonu wystawimy wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie będzie widniał NIP nabywcy (dotyczy firm posiadających nowe kasy online). Sankcją za wystawienie faktury do paragonu, który numeru NIP nie zawierał, będzie aż 100% kwoty podatku VAT, wynikającego z tej faktury.
W przypadku posiadania kasy fiskalnej nie posiadającej możliwości wpisania nr NIP na paragonie nie będzie możliwości wystawienia faktury na rzecz innego podmiotu do paragonu. Przepisy te nie mają zastosowania w przypadku wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych.

Co ważne - trzeba będzie przyjąć właściwą politykę działania w tym zakresie, mianowicie najskuteczniejszym sposobem uniknięcia tworzenia zwrotów paragonów, będzie stawianie przed płatnością pytania - „będzie faktura, czy paragon?”. Bardzo ważne jest tutaj, aby przeszkolić w tym zakresie pracowników obsługujących u Państwa kasy fiskalne.


6. KASY FISKALNE ONLINE

Wprowadzono obowiązek wymiany kas rejestrujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kasy online z dostępem do internetu i przekazującym informacje o dokonanej sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas, które prowadzi Szef KAS.

Terminy obowiązkowego wprowadzania kas fiskalnych online:

  • od 01.01.2020 r. - warsztaty samochodowe, wulkanizatorzy, stacje paliw,
  • od 01.07.2020 r. - placówki gastronomiczne świadczące usługi stacjonarnie oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedawcy węgla, brykietu i podobnych w celach opałowych,
  • od 01.01.2021 r. - świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej oraz dentyści, usługi prawnicze oraz placówki świadczące usługi poprawy kondycji fizycznej, w zakresie wstępu,
  • od 01.01.2023 r. – reszta podatników nie objęta wcześniejszym obowiązkiem wymiany

Każdy, kto będzie musiał dokonać wymiany kasy na online, będzie mógł ubiegać się o zwrot do wysokości 90% wartości zakupu, maksymalnie 700 zł na podobnych zasadach jak dotychczas, z tą różnicą, że nie ma znaczenia czy wcześniej z odliczenia skorzystał (jednorazowo na nowych zasadach).


7. INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE DO PŁATNOŚCI PODATKÓW

Już od 01.01.2020 roku każdy podatnik otrzyma swój unikatowy numer konta do płatności podatków. Nie trzeba będzie już rozdzielać płatności w zależności od numeru konta bankowego dla PIT-5, PIT-5L czy VAT-7. Wszystkie podatki płacić będziemy na jedno konto. Minusy? Cóż, tak jak to ma miejsce w ZUS, każda wpłata pokrywać będzie najstarsze niezapłacone zobowiązanie podatkowe.


8. MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2020 ROKU

Rząd przyjął projekt ustawy 10 września 2019 roku i od 2020 roku minimalne wynagrodzenie brutto wyniesie 2600 zł, a stawka godzinowa na umowie zlecenie 17 zł.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z przydzieloną przez nas Państwu księgową.