W jaki sposób sporządza się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to nieodłączny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości czy formy prawnej. Jest to zestawienie finansów firmy obejmujące wynik ekonomiczny, sytuację majątkową i płynność finansową. Głównym celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie informacji o kondycji finansowej spółki na określony dzień lub za określony okres. Jak sporządza się sprawozdanie finansowe? Zachęcamy do lektury!

Jakie są rodzaje sprawozdań finansowych?

Wyróżnia się kilka rodzajów sprawozdań finansowych, które można dostosować do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Sprawozdania finansowe spółek obejmują bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające. Łączne sprawozdanie finansowe łączy dane wynikające z różnych jednostek tworzących grupę kapitałową, co pozwala na dokładniejsze przedstawienie sytuacji finansowej całego zespołu spółek. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe to kolejny rodzaj sprawozdania, które zawiera zestawienie danych finansowych powiązanych ze sobą jednostek, takich jak spółka dominująca i jej zależne spółki. Dzięki temu możliwe jest przedstawienie całościowej sytuacji finansowej grupy kapitałowej, a nie tylko poszczególnych jednostek.

Jak wygląda tworzenie sprawozdania finansowego?

Proces tworzenia sprawozdania finansowego rozpoczyna się od zebrania wszelkich niezbędnych informacji oraz danych dotyczących danej firmy. Należy tu uwzględnić wszelkie zdarzenia gospodarcze mające wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz pamiętać o ich prawidłowym ewidencjonowaniu w księgach rachunkowych. Kolejnym krokiem jest sporządzenie bilansu, który prezentuje wartość majątku oraz źródła jego finansowania w określonym dniu. Dodatkowo sporządza się rachunek zysków i strat, który przedstawia wynik finansowy przedsiębiorstwa za dany okres. Następnie tworzy się informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego, opisujące m.in. zasady polityki rachunkowości, istotne zdarzenia czy wnioski z analizy wskaźnikowej. Na koniec sprawozdanie finansowe musi zostać zaopiniowane oraz zatwierdzone przez organy spółki, a następnie zgłoszone do odpowiednich instytucji państwowych.