SLIM VAT i podatek estoński od 2021 roku

Szanowni Państwo,

 

Jak informowaliśmy jeszcze w zeszłym roku, 1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca pakiet tzw. SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT). Zawiera ona rozwiązania upraszczające rozliczenia o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług.

„Ustawa o Slim VAT znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki utrudniające prowadzenie działalności. Zmiany zostaną wprowadzone w czterech najważniejszych obszarach, tj. prostsze fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne zasady przeliczania kursów walut w VAT i PIT/CIT oraz pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców” – wyjaśnia Resort Finansów.

Co to jest SLIM VAT?

Pakiet SLIM VAT to nowość w rozliczeniu podatku VAT, który w założeniu ma uprościć niektóre procedury związane z podatkiem. Zmiany zaczynają obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku, z wyjątkiem zmian dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, które wejdą w życie od 2022 r.

SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach:

 • Proste fakturowanie,

 • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym,

 • Ułatwienia dla eksporterów,

 • Korzyści finansowe.

Zmiany dotyczące wystawiania faktur

Nowe regulacje znoszą konieczność uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która musi wynikać z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Co istotne, jeszcze przez rok, czyli do końca 2021 roku, będzie można korzystać z dotychczasowych zasad rozliczania faktury korygujących in minus, czyli na podstawie potwierdzeń ich odbioru. Jednak pozostanie przy starym sposobie rozliczeń będzie musiało być uzgodnione na piśmie między sprzedawcą a nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.

SLIM VAT wprowadza także zmiany w zakresie zasad rozliczania faktur korygujących in plus. O momencie ujęcia takiej faktury będzie decydować przyczyna jej wystawienia, wg poniższych zasad:

 • w przypadku gdy korekta wynikać będzie z przyczyn powstałych w momencie wystawienia faktury pierwotnej, powinna zostać rozliczona w deklaracji za okres wykazania faktury pierwotnej,

 • jeśli korektę spowoduje przyczyna powstała po sprzedaży, np. na skutek nowych okoliczności transakcji mających wpływ na zwiększenie podstawy opodatkowania, korektę należy dokonać za miesiąc (kwartał), w którym wystawiono fakturę korygującą,

 • późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej stanowić będzie przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Od stycznia podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. W praktyce oznacza to, że będzie można stosować ten sam kurs walut dla VAT, PIT i CIT. Rozwiązanie to podatnik będzie mógł przyjąć na zasadzie dobrowolności, bez konieczności informowania o tym Urzędu Skarbowego. Natomiast wybierając tą opcję będzie zobowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał.

Ułatwienia dla eksporterów

SLIM VAT wprowadza także wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zastosowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek na poczet eksportu towarów. Do tej pory eksporter miał prawo do zastosowania stawki 0% pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy od otrzymania zaliczki. Od 1 stycznia 2021 termin ten zostaje wydłużony z 2 do 6 miesięcy.

TAX FREE – Elektroniczny obieg dokumentów

Natomiast od stycznia 2022 zmienią się także zasady w systemie zwrotu podatku podróżnym TAX FREE. Obieg dokumentów ma być w pełni elektroniczny i rejestrowany w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC). Sprzedawca będzie więc zobowiązany prowadzić ewidencję dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Po wystawieniu przez dokonującego sprzedaży dokumentu TAX FREE, organ celny będzie potwierdzać elektronicznie wywóz towarów, co stanie się podstawą do zwrotu podatku w formie wskazanej przez podróżnego w momencie ich zakupu.

Zmiany w WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa)

SLIM VAT zakłada również zmiany odnoszące się do wiążących informacji stawkowych. Od nowego roku zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • możliwość uzyskania WIS dla towaru, który jest klasyfikowany według PKWiU,

 • WIS będzie ważna przez 5 lat od jej wydania. Dla WIS wydanych do końca

2020 r. termin 5 lat będzie liczony od 1 stycznia 2021 r.,

 • jeśli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS będzie pokrywał się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa zostanie rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego, WIS nie będzie wydawana, co zostanie stwierdzone w postanowieniu organu wydającego WIS, na które będzie służyło zażalenie.

Korzyści przy odliczeniu VAT

Dla podatników wprowadzenie SLIM VAT wiąże się z korzyściami finansowymi:

 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco z 3 okresów rozliczeniowych do 4 okresów rozliczeniowych przy rozliczeniach miesięcznych,

 • możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych jeżeli będą one nabyte w celu ich odsprzedaży,

 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Podatek estoński CIT

Z początkiem 2021 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzony został także nowy mechanizm tzw. estoński CIT, o którym również wspominaliśmy już w zeszłym roku. Polega on na odroczeniu podatku do momentu wypłaty zysku (lub przeznaczenia go na pokrycie strat) albo ewentualnego wyjścia z systemu. Podatnik w tym czasie nie będzie składać informacji o transgranicznych schematach podatkowych (MDR). Natomiast podatek pojawi się w momencie wypłaty zysku udziałowcom (akcjonariuszom). Mali podatnicy zapłacą 15 % (podczas gdy obecnie jest to 9 %), pozostali 25 % (obecnie 19%). Stawki te będzie można obniżyć w zależności od poziomu zrealizowanych nakładów inwestycyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami, małe i średnie firmy mogą rozliczać się na dotychczasowych zasadach lub skorzystać z estońskiego CIT-u. Nowy mechanizm będzie dostępny dla spółek kapitałowych – z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych, jeśli udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Z rozwiązania skorzystają firmy, których przychody nie przekraczają 100 mln zł w skali roku i będą zatrudniały co najmniej 3 pracowników (na umowę o pracę) lub ponosić będą miesięczne wydatki na wynagrodzenia z tytułu innych umów, w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obciążonych PIT i ZUS).

 

 

W przypadku chęci skonsultowania się z nami w przedmiotowym zakresie prosimy o umawianie spotkań ze stosownym wyprzedzeniem. Koszt konsultacji rozliczany będzie według zwyczajowej stawki Kancelarii, która wynosi 200-250 zł netto za godzinę (w zależności od skomplikowania tematu).

 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o treść:
• Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1Płatnych platform informacyjnych,
• Uwag ogólnych Kancelarii.
• Płatnych platform informacyjnych,

Niniejsze opracowanie pełni funkcję informacyjną i nie stanowi porady prawnej.

 

Pozdrawiamy Państwa serdecznie,

Kadra Kancelarii Usług Księgowych