Proces rozliczenia i umarzania subwencji PFR Tarcza Finansowa 1.0

Drodzy Klienci,

Nadchodzi czas rozliczeń pierwszej Tarczy Finansowej z PFR.
Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju - rozliczenia dokonywane będą poprzez ten sam system bankowości elektronicznej przez który ubiegano się o subwencję, w terminie do 10 dni roboczych po upływie 12 miesięcy (nie wcześniej) od dnia jej otrzymania.
Prosimy Państwa o zapoznanie z niniejszym opracowaniem, gdyż jak w przypadku wnioskowania o subwencje z Tarczy Finansowej 1.0, będą zobowiązani Państwo do samodzielnego rozliczenia subwencji przez swój system bankowości elektronicznej. W załączeniu przesyłamy również do wglądu rejestr zmian regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym przedmiotowej Tarczy, które zostały opublikowane w dniu 13.04.2021 roku.

Jak wygląda proces rozliczenia i umarzania otrzymanej subwencji?

1. Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego zawarli Państwo umowę subwencji finansowej. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia subwencji finansowej, bank przedstawi Państwu - w bankowości elektronicznej - propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.
2. Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej prosimy zweryfikować jego treść. Bardzo prosimy również o sprawdzenie m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe i tym samym uzupełnić wymagane oświadczenia.
3. Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Niektóre pola będą jednak musieli wypełnić Państwo sami.

Chodzi tu o wypełnienie:

• oświadczenia o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
• oświadczenia o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
• innych oświadczeń - np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.

Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, zostanie przedstawiony Państwu zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia, z którym będzie można zapoznać się w formie elektronicznej, wydrukować go i zapisać najpewniej w formie pliku pdf.

4. Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.
5. Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.
6. Po rozpatrzeniu Państwa oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej (a jeśli nie zostanie złożony, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji:

❖ decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (dot. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie, na jakie mogą Państwo liczyć, wynosi 75% otrzymanej subwencji.

Prosimy pamiętać: subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym przez Państwa od banku harmonogramem spłat.
Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, przy czym co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą. Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono Państwu subwencję finansową;


❖ decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej.

Prosimy pamiętać: w takim przypadku subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Państwu tej decyzji PFR;

❖ decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

W takim przypadku PFR poinformuje Państwa o przyczynach takiego stanu rzeczy, wyjaśnienie tych okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego, a po ich wyjaśnieniu, PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.

Prosimy pamiętać: decyzja określająca wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi albo decyzja informująca o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, zostaną udostępnione Państwu w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
Wysokość Subwencji Finansowej podlegającej rozliczeniu odpowiada saldu subwencji finansowej aktualnemu na dzień sporządzenia przez PFR propozycji w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

Ważne:

W postępowaniu wyjaśniającym, będą mogli Państwo zwrócić się do PFR – za pośrednictwem banku - z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji podlegającej zwrotowi, wskazanej Państwu w decyzji PFR. W takim przypadku będzie jednak trzeba udokumentować różnice pomiędzy treścią tej decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym. Trzeba także pamiętać, że złożenie zapytania nie wstrzyma wykonania pierwotnie wydanej decyzji PFR. Na złożenie zapytania dot. wysokości subwencji finansowej do zwrotu, wskazanej w decyzji PFR, będzie obowiązywał termin 10 dni roboczych od dnia udostępnienia Państwu tej decyzji.

Uwagi końcowe:

Mając na uwadze fakt, że umorzenie subwencji w całości lub jej części jest zależna tylko od działań beneficjenta i wywiązania się przez niego z warunków wiążącej go umowy z Państwem Funduszem Rozwoju (o czym informowaliśmy Państwa w poprzednich opracowaniach), uprzejmie informujemy i jednocześnie uprzejmie przypominamy, że pozyskiwanie funduszy, dotacji, nie jest objęte umową o prowadzenie ksiąg rachunkowych i każdorazowo jest traktowane jako usługa dodatkowo płatna.

Nadmieniamy, że Kancelaria ma prawo odmówić przyjęcia takiego zlecenia na przykład w przypadkach:

❖ istnienia zaległości finansowych Klienta wobec Kancelarii za usługi przewidziane w umowie o prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak również za usługi dodatkowo płatne (w tym należności za wsparcie Klienta w procesie wnioskowania o przysługujące mu dotacje czy subwencje),
❖ braków formalnych w dokumentacji regulującej stosunki Kancelarii z Klientem (tj.: obowiązujące aneksy, oświadczenia, załączniki do umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych, itp.)
❖ w okresie wypowiedzenia umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o treść:

• Płatnych platform informacyjnych,

• Pozostałych publikacji branżowych,

• Treści umowy subwencji (Tarcza Finansowa I PFR),

• Witryny www.pfr.pl,

• Uwag ogólnych Kancelarii.

Niniejsze opracowanie ma funkcję informacyjną i nie ma charakteru porady.