Pracownicze Plany Kapitałowe, terminy, wdrożenie, cennik, rezygnacja

Drodzy Klienci,

Jak wspominaliśmy Państwu w jednym z poprzednich opracowań, obecnie zbliża się obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w kolejnej grupie firm.

Podpowiadamy, jak prawidłowo przeprowadzić wdrożenie PPK, jednak na początku pragniemy przybliżyć ten temat.


Tych Państwa, którzy nie chcą wprowadzać PPK w swoich firmach gorąco zapraszam do wątku pt. „Jak zrezygnować z PPK” na końcu niniejszego opracowania.

 

Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe?

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to jeden z obowiązkowych pakietów świadczeń pracowniczych, polegający na systematycznym oszczędzaniu z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60-go roku życia. Na PPK będą płacić zarówno pracodawcy, pracownicy, jak i Państwo.

 

Terminy wdrożenia PPK:

liczba pracowników w firmie rozpoczęcie wdrażania PPK zawarcie umowy o zarządzanie PPK zawarcie umowy o prowadzenie PPK
co najmniej 250 01.07.2019 r. 25.10.2019 r. 12.11.2019 r.
co najmniej 50 01.07.2020 r. 27.10.2020 r. 10.11.2020 r.
co najmniej 20 01.01.2021 r. 27.10.2020 r. 10.11.2020 r.
jednostki sektora finansów publicznych 01.01.2021 r. 26.03.2021 r. 10.04.2021 r.
pozostałe podmioty zatrudniające 01.01.2021 r. 23.04.2021 r. 10.05.2021 r.

 

Jakie składki w PPK?

Bazowa wpłata do programu oszczędnościowego ze strony pracownika ma wynosić 2% wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Natomiast pracodawca ma uiszczać 1,5% wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru składek na wspomniane już ubezpieczenia.

Ponadto pracodawca będzie mógł dokonywać wpłat dodatkowych w wysokości do 2,5%. Dzięki temu pracodawca będzie dodawał pracownikowi co najmniej 1,5%, ale nie więcej niż 4%. Pracownik również będzie miał możliwość deklaracji wpłat dodatkowych do 2%, co w ogólnym rozrachunku da maksymalnie 4% wpłaty podstawowej i dodatkowej. Ostatecznie zatem na konto uczestnika PPK wpłynie od 3,5% do 8% wynagrodzenia.

Osoby najmniej zarabiające będą miały pewien przywilej. Jeśli miesięczne wynagrodzenie pracownika będzie równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wtedy będzie mógł wpłacić mniej niż zakładane 2%. Minimalna stawka wynosi wtedy 0,5%.

 

Dla kogo Pracownicze Plany Kapitałowe?

Do PPK pracodawca wpisze automatycznie wszystkich swoich pracowników, którzy ukończyli 18 lat i nie skończyli 55 lat. Pracownicy ci muszą podlegać ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Tak więc w programie PPK będzie większość pracowników, chyba że sami zrezygnują z uczestnictwa. Wypłata środków zgromadzonych w PPK rozpocznie się po 60. roku życia. Możliwe są różne warianty wypłat – m.in. całość jednorazowo lub w częściach.

 

Wdrożenie PPK – obowiązki pracodawcy.

 1. Wybór zespołu ds. PPK,
 2. Zebranie i analiza ofert instytucji finansowych, sporządzenie niezbędnych dokumentów (protokołów, list itp.),
 3. Przygotowanie wytycznych do kampanii informacyjnej oraz przeprowadzenie jej w firmie,
 4. Wybór instytucji finansowej oraz podpisanie umów na zarządzanie i prowadzenie PPK,
 5. Przygotowanie procedur wewnętrznych dotyczących sposobów i terminów przyjmowania deklaracji, rezygnacji, dyspozycji zmian, transferów środków, obsługi nowych pracowników, obsługi odchodzących pracowników, ponownego zapisywania pracowników do PPK, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji, corocznej informacji dla pracowników.

 

Obsługa PPK – obowiązki pracodawcy.

 1. Przyjmowanie i wprowadzanie do specjalnego pliku informacji dotyczących deklaracji przystąpienia, rezygnacji, zmiany,
 2. Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji oraz przekazywanie dokumentów źródłowych do biura rachunkowego,
 3. Obsługa transferu środków przy zatrudnianiu pracowników oraz zakończeniu współpracy.
 4. Ponowne zapisywanie pracowników,
 5. Coroczne informowanie pracowników o wynikach wybranej instytucji finansowej.

 

Wdrożenie i obsługa PPK z naszym biurem.

Nasza Kancelaria służy Państwu wsparciem w zakresie sprostania wymogom nowych przepisów. Klienci naszego biura mają możliwość:

 1. Samodzielnie wdrożyć i obsługiwać PPK w swojej firmie – wówczas w ich obowiązku pozostaje dostarczenie do biura w stosownych terminach dokumentów źródłowych (deklaracji, rezygnacji, zmian itp.) oraz ewidencjonowanie danych z powyższych dokumentów w specjalnym pliku i importowanie go w systemie przygotowanym przez wybraną instytucję finansową,
 2. Zlecić nam przeprowadzenie wdrożenia oraz obsługi PPK – wówczas jedynym obowiązkiem jest dostarczenie do naszego biura dokumentów źródłowych. Resztą, a więc całą dokumentacją oraz raportowaniem, a także współpracą z Instytucją Finansową zajmuje się oddelegowany pracownik naszego biura.

 

Klientom, którzy zdecydują się na zlecenie nam wdrożenia i obsługi PPK sugerujemy wybór jednej z 4 instytucji finansowych, które oferują bez plikową integrację z programami płacowymi: AVIVA, Millenium, AXA, Allianz. Pomoże to w sprawnej wymianie danych pomiędzy systemami. Mogą Państwo dokonać wyboru instytucji w sposób swobodny pamiętając, że wybór innej instytucji niż wskazana przeniesie na klienta obowiązek przekazywania do systemów instytucji finansowej plików wymiany XML.

 

Odpowiedzialność biura rachunkowego:

[…] Biura rachunkowe mogą prowadzić rozliczenia pracowniczych planów kapitałowych. Powinny jednak te kwestie szczegółowo uregulować w umowie lub na podstawie stworzonego na cel aneksu do umowy, ponieważ prowadzenie PPK będzie dla nich dodatkową usługą świadczoną na rzecz przedsiębiorstwa. Zadbać należy zwłaszcza o rozpisanie odpowiedzialności między biurem rachunkowym a obsługiwaną firmą. Zgodnie z art. 107 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, kto jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia, albo nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK – podlega karze grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 1 mln zł. Zagrożenie odpowiedzialnością za wykroczenia powinno skłaniać do precyzyjnego uregulowania współpracy obu stron.

Outsourcing kadr czy płac nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności dotyczącej PPK. Zawsze może zostać ukarany za winę w wyborze, np. firmy, która źle obliczała wpłaty do PPK.[…] – źródło Rzeczpospolita:
https://www.rp.pl/Pracownicze-Plany-Kapitalowe/312089940-Jak-byc-konkurencyjnym-na-rynku-PPK.html

 

Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych – nowa usługa Kancelarii, cennik:

Mając na uwadze fakt, iż obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych jest wprowadzana do biur rachunkowych jako dodatkowa usługa i wiąże się nałożeniem na służby księgowo kadrowe dodatkowych obowiązków, konieczności współpracy z różnymi programami udostępnianych przez wyżej wymienione fundusze, pragniemy Państwa poinformować o wysokości opłat za przedmiotową usługę tj.: 300 zł obsługi stałej + 15 zł za każdego raportowanego w imieniu Klienta pracownika. Podane kwoty są cenami netto fakturowanymi co miesiąc poza odpłatnością za standardowe usługi kadrowo-płacowe.

 

Jak zrezygnować z PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem obowiązkowym, ale oszczędzanie w pracowniczych planach kapitałowych jest całkowicie dobrowolne. O tym czy przystąpić do programu, decyduje sam pracownik. Wprawdzie pracownik zostanie do niego przypisany z automatu, jednak w każdym momencie będzie mógł zrezygnować lub przystąpić do PPK. Konieczne będzie złożenie odpowiedniej deklaracji pisemnej u pracodawcy.

Uwaga! Co cztery lata pracodawca będzie musiał ponownie zacząć wpłacać do PPK i poinformować o tym pracownika. Jeśli więc pracownik nadal nie jest zainteresowany uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych, co cztery lata będzie musiał pisemnie rezygnować z programu.

[…] Jeśli pracownik zdecyduje, że nie chce, aby środki w jego imieniu były odprowadzane na rachunek prowadzony w ramach PPK, musi podjąć odpowiednie działania w celu rezygnacji z programu. Rezygnacja z PPK nie następuje automatycznie – do pracownika należy złożenie deklaracji i dopilnowanie spełnienia warunków formalnych.
Złożenie deklaracji ma ten skutek, że pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie (maksymalnie w terminie 7 dni) do poinformowania instytucji finansowej prowadzącej rachunek dla uczestnika o rezygnacji pracownika z uczestnictwa w programie. W miesiącu, w którym złożył on deklarację o rezygnacji, pracodawca nie dokonuje wpłaty do PPK – jeśli rezygnacja z PPK nastąpiła po przekazaniu wpłaty za dany miesiąc, wówczas podlega ona zwrotowi. […] – źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rezygnacja-z-ppk-jak-wypelnic-oswiadczenie

W razie pytań prosimy Państwa o kontakt z naszym działem kadr i płac

 


Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o treść:

 • Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Dz. U. 2018 poz. 2215,
 • Płatnych platform informacyjnych,
 • Ogólnodostępnych informacji internetowych sieci Internet,
 • Uwag ogólnych Kancelarii.

Niniejsze opracowanie pełni funkcję informacyjną i nie stanowi porady prawnej.

 

Pozdrawiamy Państwa serdecznie,
Zespół Kancelarii Usług Księgowych