PFR Tarcza Finansowa 2.0

Drodzy Klienci,

Tarcza Finansowa 2.0 PFR to program, który będzie skierowany do branż poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19. Pod pewnymi warunkami przyznane środki będą całkowicie bezzwrotne. W odróżnieniu od Tarczy Finansowej 1.0, opublikowana została lista kodów PKD branż, które będą mogły wnioskować o pomoc z łącznej puli 35 mld zł.

PFR zastrzega jednak, że opublikowana lista branż nie jest wersją ostateczną i niektóre PKD mogą z niej zniknąć, a inne się pojawić.

Do uruchomienia programu Tarcza Finansowa 2.0 PFR wymagana jest ponadto zgoda Komisji Europejskiej.

Tych Państwa, którzy skorzystali z pomocy, jaką oferowała Tarcza Finansowa 1.0 prosimy o zapoznanie się z ważnym przypomnieniem, które może zaważyć o konieczności zwrotu pełnej kwoty uzyskanej subwencji (strona nr 5).

Tarcza Finansowa 2.0 PFR – od kiedy można składać wnioski:

Start Tarczy Finansowej 2.0 PFR uzależniony jest od akceptacji jej warunków programowych przez Komisję Europejską. Po uzyskaniu akceptacji, według informacji przekazanych przez Polski Fundusz Rozwoju, terminy naborów wniosków będą różne dla poszczególnych kategorii przedsiębiorców:

 • dla mikrofirm: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)
 • dla małych i średnich firm: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE)
 • dla dużych firm: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0

Kto będzie mógł skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0 PFR:

Według opublikowanych założeń programowych, Tarcza Finansowa 2.0 PFR skierowana będzie do mikrofirm, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Z przekazanych na tę chwilę przez PFR materiałów wynika, że z programu skorzystać będą mogli tylko przedsiębiorcy zatrudniający przynajmniej jednego pracownika. To właśnie przede wszystkim od liczby zatrudnionych pracowników uzależniona będzie kwota subwencji do uzyskania.

Tarcza Finansowa 2.0 dla mikrofirm:

Zgodnie z przyjętą definicją, za mikrofirmy uznawane będą podmioty zatrudniające od 1 do 9 pracowników przy jednoczesnym obrocie lub sumie bilansowej nieprzekraczającej 2 mln euro. Skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0 będą mogły tylko mikrofirmy z określonych branż według wykazu kodów PKD. Uzyskać będzie można od 18 000 zł lub 36 000 zł na każdego pracownika, w zależności od spadku obrotów. Minimalny spadek obrotów mikrofirmy w związku z COVID-19 uprawniający do uzyskania subwencji ma wynieść 30%. Przyznane środki mają być bezzwrotne, jeśli mikrofirma utrzyma poziom zatrudnienia w roku 2021 względem roku 2020 i nie zaprzestanie działalności w ciągu 12 miesięcy (“Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.”).

Tarcza Finansowa 2.0 dla firm małych i średnich:

Na znacznie więcej będą mogły liczyć firmy zatrudniające do 249 pracowników ze wskazanych branż PKD, których obrót za 2019 rok był mniejszy lub równy kwocie 50 mln EUR, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln EUR. Maksymalna kwota subwencji w tym wypadku to 3,5 mld zł. Wysokość subwencji dla małych i średnich firm ma być zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto.

Kwota subwencji dla MSP jest sumą: predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r. Jednocześnie w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł. //źródło: PFR.pl

Podobnie jak w przypadku mikrofirm, minimalny spadek obrotów w związku z COVID-19 uprawniający do skorzystania z Tarczy Finansowej 2.0 dla firm małych i średnich to 30%. Otrzymane środki mają być bezzwrotne pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozliczenia nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r. oraz przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

Zasady wykorzystywania subwencji:

Według opublikowanych przez PFR informacji, subwencję z Tarczy Finansowej 2.0 przeznaczyć będzie można wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności, środków tych nie będzie można przeznaczyć na:

 • przedpłaty kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów,
 • płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
 • finansowanie przejęcia innego przedsiębiorstwa,
 • akwizycję.

Tarcza Finansowa 2.0 PKD branż, jakie mogą skorzystać:

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, o środki z Tarczy Finansowej 2.0 PFR starać się będą mogły tylko przedstawiciele określonych branż. Warto zaznaczyć, że wymóg prowadzenia działalności w jednej z wymienionych branż, ma nie dotyczyć dużych przedsiębiorców. Tym samym w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających 250 i więcej pracowników – lista kodów PKD ma nie obowiązywać. Poniżej przedstawiam aktualną listę branż, do których ma zostać skierowany program Tarcza Finansowa 2.0 PFR:

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY:
1) 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2) 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
3) 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
4) 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

TRANSPORT:
5) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI:
6) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
7) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
8) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
9) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
10) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
11) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
12) 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

KINA:
13) 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów

FOTOGRAFIA:
14) 74.20.Z – Działalność fotograficzna

WYPOŻYCZALNIE:
15) 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

TURYSTYKA:
16) 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
17) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
18) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
19) 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
20) 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
21) 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY:
22) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

EDUKACJA:
23) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
24) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

OPIEKA ZDROWOTNA:
25) 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
26) 86.90.D – Działalność paramedyczna

KULTURA I ROZRYWKA:
27) 90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
28) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
29) 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
30) 91.02.Z – Działalność muzeów

SPORT, ROZRYWKA I REKREACJA:
31) 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
32) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
33) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
34) 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
35) 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
36) 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
37) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
38) 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Jak podkreśla PFR, ostateczna lista PKD branż może ulec zmianie – bardzo prosimy o indywidualne śledzenie przedmiotowego wątku.

Oświadczenie PFR - potwierdzenie umocowania do zawarcia umowy

Zgodnie z regulaminem PFR (Tarcza Finansowa 1.0) do 31.12.2020 r. należy uzupełnić dokumenty potwierdzające, że umowę o subwencję finansową podpisała osoba do tego uprawniona – o czym przypominaliśmy Państwu już kilkukrotnie.

W zależności od formy prowadzonej działalności należy dostarczyć:

 • odpis z KRS lub wyciąg z CEIDG;
 • jeśli wniosek składała w naszym imieniu osoba inna niż umocowana w KRS to konieczne jest pełnomocnictwo lub oświadczenie;
 • zgody organów spółki na zaciągnięcie zobowiązania.

JDG (jednoosobowe działalności gospodarcze) nie składają dodatkowych dokumentów - jedynie potwierdzenie aktualnych danych firmy w serwisie transakcyjnym.

Dokumenty należy uzupełnić w formie elektronicznej (z odpowiednimi podpisami) lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

O kolejnych krokach - w zależności od formy prawnej - banki będą informować w swoich serwisach transakcyjnych.

Wszelkie zapytania odnoszące się do powyższego wątku należy konsultować indywidualnie ze swoim bankiem.

Termin 31.12.2020 roku jest kluczowy, gdyż brak dostarczenia dokumentów może oznaczać konieczność zwrotu subwencji!

Ulgi w spłacie podatków dla firm z powodu COVID-19 - kto może skorzystać?

Dla kogo ulgi w spłacie podatków z powodu COVID-19?:

Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa. Poprzez złożenie do właściwego organu podatkowego wniosku, mogą starać się o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Wsparcie może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r.

Przedsiębiorca składając do właściwego organu podatkowego wniosek o udzielenie ulgi i informacje potwierdzające spadek obrotów, powinien dołączyć uproszczony formularz przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Pomoc musi być udzielona przed 30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r.

Co istotne, pomoc nie jest objęta limitem, ani nie podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej.

Wartość pomocy została określona szacunkowo w decyzji KE na 264 mln EUR (ok. 1,2 mld zł).

 

Opracowanie pełni funkcję informacyjną, i nie stanowi porady prawnej, zaś Program Tarcza Finansowa 2.0 musi uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej.

 

Pozdrawiamy Państwa serdecznie,
Zespół Kancelarii Usług Księgowych