Omówienie istotnych zagadnień Tarczy Antykryzysowej - część trzecia


Drodzy Klienci,

Rok 2020 nie rozpieszcza przedsiębiorców, służb księgowo-kadrowych, prawników i innych doradców związanych z prawem gospodarczym i prawem pracy, biorąc pod uwagę ilość i częstotliwość uchwalania nowych aktów prawnych. Niemal miesiąc upłynął od uchwalenia przez ustawodawcę przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0, a już mamy jej nową wersję. W międzyczasie pojawiła się również pomoc w postaci subwencji z PFR, którą z pozytywnym skutkiem udało nam się uzyskać dla dużej części naszych Klientów. W poniższym opracowaniu pragniemy przedstawić Państwu istotne zmiany rozszerzenia najnowszej „Tarczy” do wersji 3.0, nakreślając jednocześnie poprzedni stan prawny, pomijając mocno przeterminowaną już Tarczę Antykryzysową w wersji pierwszej.

 

Kadry i Płace (Prawo Pracy):

 

Zwolnienie ze składek ZUS (Tarcza 2.0 i 3.0):

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Tarcza 2.0 rozszerzyła krąg przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS należnych za okres 1 marca – 31 maja 2020 r. o płatników zgłaszających do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Zwolnienie stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Umożliwi to przedsiębiorcom wnioskowanie o pomoc publiczną z tego tytułu do maksymalnej wysokości 800 tys. euro.


W Tarczy 3.0 Rozszerzenie grupy przedsiębiorców mogących uzyskać zwolnienie ze składek ZUS o osoby korzystające z tzw. ulgi na start, prowadzące działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. Płatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek należnych za kwiecień i maj 2020, jeżeli przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce w 2020 r. (obecnie ok. 15 500 zł). Wniosek o zwolnienie może zostać złożony również w sytuacji, gdy przychód w miesiącu, za który składany jest wniosek przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia brutto, ale dochód w tym miesiącu nie był wyższy niż 7 tys. złotych.

Tarcza 3.0 zmienia zasady ubiegania się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Po nowelizacji o zwolnienie można ubiegać się również w sytuacji, gdy przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu za jaki składany jest wniosek był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 r., ale dochód nie przewyższał 7 tys. zł.

 

Ograniczenie czasu pracy (Tarcza 2.0):

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 15% pracodawca (po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników) jest uprawniony do obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, jednak nie mniej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie osób objętych obniżeniem wymiaru czasu pracy może zostać dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak dofinansowanie nie może być wyższe niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Tarcza 2.0 wprowadziła obowiązek utrzymywania w zatrudnieniu osób objętych dofinansowaniem tylko przez okres otrzymywania świadczeń z FGŚP (tj. maksymalnie 3 miesiące).

 

Czas pracy (Tarcza 2.0):

Złagodzono zasady ustalania przez niektórych pracodawców systemu lub rozkładu czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Dodatkowo, strony mogą zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę pracowników.

 

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (Tarcza 2.0 i 3.0):

Tarcza 2.0 rozszerzyła krąg mikroprzedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

W Tarczy w wersji 3.0 o przyznanie jednorazowej pożyczki mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas: przed 1 marca 2020 r.).

 

Wynagrodzenie za przestój (Tarcza 2.0):

Zawierając porozumienie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, pracodawca jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia osób objętych przestojem ekonomicznym. Wynagrodzenie może zostać obniżone maksymalnie o 50%, jednakże nie może być niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie za przestój może zostać dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Tarcza 2.0 wprowadziła obowiązek utrzymywania w zatrudnieniu osób objętych dofinansowaniem tylko przez okres otrzymywania świadczeń z FGŚP (tj. maksymalnie 3 miesiące).

 

Świadczenie postojowe (Tarcza 2.0 i Tarcza 3.0):

Tarcza 2.0 umożliwiła trzykrotne ubieganie się o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o świadczenie postojowe, jeżeli ich umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (przed nowelizacją umowa musiała być zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.). Tarcza 2.0 znosi również limit przychodu (ustalonego dotychczas na poziomie 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS) umożliwiającego wnioskowanie o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. Limit przychodu został utrzymany w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych, ubiegających się o świadczenie postojowe.

W Tarczy 3.0 o świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas: przed 1 lutego 2020 r.).

 

Pomoc Starosty (Tarcza 2.0):

Tarcza 2.0 umożliwia otrzymanie dofinansowania z Funduszu Pracy (pomoc starosty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniającym innych osób) od miesiąca, w którym został złożony wniosek – przed nowelizacją dofinansowanie było przyznawane od dnia złożenia wniosku; podmioty, które skorzystają z dofinansowania z Funduszu Pracy będą zobowiązane do utrzymania zatrudnienia osób objętych wnioskiem (w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających innych osób, do prowadzenia działalności gospodarczej) tylko przez okres otrzymywania dofinansowania.

 

Zawieszenie badań okresowych i ich ważność (Tarcza 2.0):

Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zlecanych przez pracodawcę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Zmiany w Kodeksie Pracy (Tarcza 3.0):

Zwiększenie wysokości kwot wolnych od potrąceń w stosunku do pracowników, którym w następstwie wystąpienia COVID-19 zostało obniżone wynagrodzenie lub których członek rodziny utracił źródło dochodu. Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

 

Zatrudnianie i prawo pobytu cudzoziemca (Tarcza 3.0):

Wprowadzono możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemca, bez konieczności zmiany zezwolenia na pracę, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń.

Wydłużenie ważności kart pobytu członka rodziny UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu rodziny obywatela UE, których termin ważności upłynął w czasie trwania zagrożenia epidemicznego. Powyższe dokumenty zachowają swoją ważność przez okres 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Informacja z ZUS via internet (Tarcza 3.0):

Organ rentowy przekaże informację o stanie konta wszystkim ubezpieczonym drogą elektroniczną (poprzez profil w systemie teleinformatycznym ZUS). Są to dane odwzorowujące stan naszych finansów na koncie ZUS, które otrzymujemy co roku. Dotychczas były one do ubezpieczonych wysyłane przede wszystkim pocztą. Tarcza 3.0 zakłada całkowitą elektronizację tego procesu. Wyjątkiem będą osoby, które wyraźnie zażądają informacji w formie pisemnej.

 

Sprawy podatkowe (Prawo Podatkowe)

 

Zatory płatnicze (Tarcza 2.0):

Nieuregulowane w terminie 90 dni zobowiązania handlowe w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom nie zwiększają dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. (jeżeli uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego).

 

Rozliczenie straty (Tarcza 2.0):

Podatnikom, którzy z powodu COVID-19 ponieśli stratę w roku podatkowym 2020 oraz uzyskali w tym roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym 2019, umożliwiono jednorazowe obniżenie wysokości dochodu uzyskanego w 2019 r. o tę stratę (do maksymalnie 5 mln zł).

 

Przychód podatkowy (Tarcza 2.0):

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych ZUS, nie są przychodem zarówno w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

 

Kwalifikacja ulg podatkowych i zaliczki na poczet podatku dochodowego (Tarcza 2.0):

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19, uzyskiwane na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Umożliwi to przedsiębiorcom wnioskowanie o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 tys. euro (z obecnych 200 tys. euro).

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń za marzec i kwiecień 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.

 

Dopuszczalne opóźnienie na rozliczenie PIT oraz daniny solidarnościowej (Tarcza 3.0):

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 2019 oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, a także złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłacenie tej daniny do 1 czerwca 2020 r. (zamiast do 30 kwietnia 2020 r.) nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami karnoskarbowymi. Brak odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu PIT za 2019 r. uregulowanych do 1 czerwca 2020 r. Takie rozwiązanie jest planowane także w przypadku zaległości z tyt. daniny solidarnościowej (projekt rozporządzenia jest dostępny na stronach rządowych).

 

Przesunięte terminy (Tarcza 2.0 i Tarcza 3.0):

 • Termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (CIT) za rok 2019 oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób prawnych został odroczony do 31 maja 2020 r.,
 • Wydłużone zostały również terminy wydawania interpretacji podatkowych do 6 miesięcy.,
 • Przesunięty został terminu wejścia w życie tzw. matrycy VAT na 1 lipca 2020 r.,
 • Przedłużono również terminy sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.,
 • Odroczenie o 3 miesiące (albo 2 – zależnie od podmiotu) terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych.,
 • Przesunięcie terminu zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 r.,
 • Tarcza 3.0 zakłada przesunięcie terminu dematerializacji akcji z 1 stycznia 2021 r. na 1 marca 2021 r. Termin pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji przesunięto z 30 czerwca 2020 r. na 30 września 2020 r.

 

Odliczenie darowizn na walkę epidemią (Tarcza 2.0):

Umożliwiono odliczenia darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 na preferencyjnych zasadach: 200% (darowizny przekazane do 30 kwietnia), 150% (darowizny przekazane w maju) lub 100% (darowizny przekazane od 1 czerwca do 30 września).

 

Odmrożenie terminów (Tarcza 3.0):

Terminy w postępowaniach i kontrolach podatkowych oraz kontrolach celno-skarbowych, których bieg nie rozpoczął się lub został zawieszony na mocy przepisów Tarczy 1.0., mają odpowiednio, rozpocząć swój bieg lub biec dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0.

 

Zaświadczenia o niezaleganiu (Tarcza 3.0):

Przy wydawaniu zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości wydawanych na podstawie art. 306e Ordynacji podatkowej, w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek, nie uwzględnia się zaległości, od których zaniechano poboru odsetek. Nie ma to zastosowania do zaświadczeń wydawanych na rzecz nabywców przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, które będą mogły obejmować zaległości objęte zaniechaniem poboru odsetek. Istnienie zaległości, od których zaniechano poboru odsetek nie stanowi przeszkody do skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych, których jednym z warunków jest brak istnienia zaległości podatkowych.

 

Zwolnienie z podatku dochodowego zasiłków otrzymanych przez rolników (Tarcza 3.0):

Zwolnienie rolników i ich domowników z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem zasiłku w sytuacji objęcia ich kwarantanną, poddaniu nadzorowani epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19.

 

Banki, kredyty bakowe, Tarcze Finansowe (archiwum)

 

Zmiany warunków kredytów:

Możliwość zmiany warunków i terminów spłaty kredytu (pożyczki) bankowego udzielonego przed 8 marca 2020 r. bez konieczności pełnego badania zdolności kredytowej. Tarcza 2.0 rozszerza tę możliwość na wszystkich przedsiębiorców.

Pomoc finansowa od BGK:

Możliwość udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja mogą objąć nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją. BGK ogłosił, że gwarancje będą udzielane na okres do 27 miesięcy (i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące), do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej (przy maksymalnej kwocie kredytu 250 mln zł). Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS ani w banku kredytującym (w przypadku zadłużenia w banku w kwocie powyżej 3 tys. zł). Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących – zarówno komercyjnych jak i spółdzielczych – które podpisały z BGK odpowiednie umowy o współpracy. Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną.
Ułatwienie przedłużenia lub zwiększenia finansowania (do 1 roku) udzielonego przed 31 grudnia 2019 r. w przypadku przejściowego zagrożenia utratą płynności oraz preferencyjne traktowanie kredytobiorców objętych gwarancjami BGK w wysokości 80% kwoty kredytu, w tym w odniesieniu do nowych finansowań – zgodnie z Komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 31 marca 2020 r. oraz Komunikatem ZBP nr 2 ws. działań pomocowych. Ponadto, zgodnie z Komunikatem UKNF z 9 kwietnia 2020 r., mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy nie są objęci zakresem Tarczy ze względu na brak oceny zdolności kredytowej po 30 września 2019 r., a którzy legitymują się pozytywną historią prowadzonej działalności gospodarczej, także mogą liczyć na liberalniejsze podejście banków.


Tarcza Finansowa PFR:

Nowe zadania Polskiego Funduszu Rozwoju obejmujące pomoc publiczną poprzez finansowanie przeznaczone m.in. na zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19 poprzez (a) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych; oraz (b) udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń. Program PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców został już uruchomiony. Natomiast program wsparcia dla dużych przedsiębiorców nadal oczekuje na zatwierdzenie przez Komisję Europejską. W celu realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego PFR może m.in. nieodpłatnie pozyskiwać dane ze zbiorów danych osobowych prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne. PFR dokonuje, nie rzadziej niż raz do roku, weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania danych osobowych.

Środki pochodzące ze wsparcia finansowego udzielonego przedsiębiorcom przez PFR w ramach programu rządowego nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia.

 

Tarcza Finansowa od ARP:

ARP staje się instytucją, która ma – sama albo przez spółkę zależną – udzielać pomocy poprzez oferowanie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej (spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19 – 15% przez 2 kolejne miesiące rok do roku albo 25% miesiąc do miesiąca) na warunkach rynkowych instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego udzielanego przez ARP na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej (w tym leasingi) w celu zapewnienia beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

 

Sądy i postępowania (Tarcza 3.0)

 

Rozszerzenie katalogu spraw pilnych:

Do spraw pilnych rozpoznawanych przez wyznaczone sądy w wypadku zamknięcia sądu właściwego z powodu COVID-19 zaliczono dodatkowo m.in.:

 • postępowania prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
 • postępowania o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości.

 

Wznowienie biegu terminów:

Terminy procesowe oraz terminy prawa materialnego wynikające z przepisów prawa administracyjnego, które nie rozpoczęły biegu w związku z wejściem w życie ustawy z 31 marca 2020 r., rozpoczynają bieg, a terminy zawieszone biegną dalej po upływie 7 dni od wejścia w życie ustawy z 14 maja 2020 r.
Czynności dokonane w trakcie zawieszenia terminów materialnoprawnych pozostają w mocy. Brak analogicznej regulacji dotyczącej czynności podjętych w czasie zawieszenia terminów procesowych, jednak należy przyjąć, że również i te czynności pozostają skuteczne.

 

Szczególne zasady prowadzenia rozpraw:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19 oraz rok po ich odwołaniu rozprawę przeprowadza się na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku i zdalnym udziałem uczestników.

 

Zdalne rozprawy przed WSA i NSA lub postępowania niejawne:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, WSA oraz NSA mają przeprowadzać rozprawy przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość. Przeprowadzenie rozprawy w trybie „stacjonarnym” ma być możliwe, o ile nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość.


Zmiany pozostałe (Tarcza 2.0 i Tarcza 3.0):

 

Zakaz przewłaszczania lokali mieszkalnych na zabezpieczenie:

Według Tarczy 3.0 nieważne będą niektóre umowy zawierane przez osoby fizyczne poza systemem bankowym zobowiązujące do przeniesienia nieruchomości mieszkaniowej danej osoby na zabezpieczenie roszczeń umownych niezwiązanych z działalnością gospodarczą albo zawodową tej osoby.

 

Ceny i marże maksymalne:

Wprowadzenie możliwości ustalenia w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia, maksymalnych urzędowych cen zbytu, urzędowych marż hurtowych oraz marż detalicznych dla produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów biobójczych.

 

Zniesienie konieczności uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie:

W okresie epidemii i stanu epidemicznego zniesiono konieczność uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie – wystarczy złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i brak wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego w terminie 14 dni. W praktyce zmiana ta może okazać się niewystarczająca, ponieważ już wcześniej zawieszono bieg terminów administracyjnych, w tym bieg terminów na tzw. milczące załatwienie sprawy. Nie wprowadzono jednocześnie regulacji upraszczających kwestie odbioru obiektów budowlanych przez straż pożarną i inspekcję sanitarną, co może uniemożliwić skorzystanie z dobrodziejstw ustawy w zakresie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

 

Uwagi/informacje końcowe:

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o treść:

 • Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568),
 • Ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
 • Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
 • Branżowych, płatnych platform informacyjnych,
 • Uwag ogólnych Kancelarii.


Opracowanie pełni funkcję informacyjną, i nie stanowi porady prawnej oraz nie obejmuje wszystkich informacji dotyczących rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawach wchodzących w skład pakietu tzw. "Tarczy Antykryzysowej" w wersji pierwszej, (rozszerzającej) drugiej, (rozszerzającej) trzeciej i Tarcz Finansowych.

 


Pozdrawiamy Państwa serdecznie,
Zespół Kancelarii Usług Księgowych