Omówienie istotnych zagadnień Tarczy Antykryzysowej - część druga

Omówienie istotnych zagadnień (rozszerzenia) Tarczy Antykryzysowej w zakresie podatkowo-kadrowo-składkowym - część druga.

Pierwszą zdecydowaną reakcją na kryzys społeczno-gospodarczy wywołany epidemią COVID‑19 było wprowadzenie pakietu pomocowego, nazwanego przez samych jego twórców „Tarczą Antykryzysową”. W krótkim czasie po przyjęciu pierwszego pakietu pomocowego, rząd zdecydował się na podjęcie kolejnych działań, tym razem pod nazwą „Tarcza Antykryzysowa 2.0”. W założeniu ma ona stanowić rozszerzenie rozwiązań przyjętych w pierwszym pakiecie.

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy Państwu nowe narzędzia stanowiące rozwinięcie tzw. Tarczy Antykryzysowej, oraz sygnalizujemy zmiany w zakresie funkcjonujących już instrumentów służących walce z kryzysem wywołanym pandemią. Dzięki niniejszemu opracowaniu, osoby zaznajomione z pierwotnymi rozwiązaniami Tarczy Antykryzysowej w sposób wygodny mogą zaktualizować swoją wiedzę bez konieczności zapoznawania się z całością zawiłych ustaw.

 

Spis treści
Modyfikacja umów pożyczek w programie „Wsparcie na starcie” 3
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 4
Modyfikacja umów kredytowych 5
Ułatwienia dotyczące szkoleń BHP 5
Złagodzenie wymogów dotyczących rentowności podatkowych grup kapitałowych 6
Przedłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych 6
Zmiany dotyczące świadczenie postojowego 7
Zmiany dotyczące zwolnienia z opłacania składek 9
Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w płatności składek ZUS 11
Możliwość zdalnego uczestnictwa w posiedzeniach organów 12
Ułatwienia dla przedsiębiorców transportowych 13
Wydłużenie terminu zwrotu wynagrodzenia przez wybranych przedsiębiorców 13
Wydłużenie terminu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości 14
Zmiany dotyczące postępowań sądowych 14
Zamiany we wnoszeniu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 15
Pomoc w zakresie podatku od nieruchomości: 15
Zmiany dotyczące doręczania korespondencji urzędowej 16
Zmiany dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców na terenie RP 17
Zmiany dotyczące cudzoziemców 18
Uelastycznienie czasu pracy 19
Zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników 19
Redukcja i dofinansowane wynagrodzeń 20
Zmiany dotyczące pracowników infrastruktury krytycznej 22
Dofinansowanie prowadzenia działalności przez samozatrudnionych 23
Poręczenia i gwarancje kredytowe dla średnich i dużych przedsiębiorców 24
Zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach 25
Zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej dotyczącej składek ZUS 25
Korzystne rozliczenie podatku dochodowego 26
Odroczenie deklaracji JPK VAT. 27
Przedłużenie terminu na zgłoszenie informacji do CRBR 27
Zmiany w PPK 27
Najem powierzchni w obiekcie handlowym powyżej 2000 m2 28
Ochrona najemców 29
Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych 30
Zawieszenie postępowań podatkowych 30
Wydłużony termin na wydanie interpretacji podatkowej 30
Bieg terminów procesowych 31
Bieg terminów przewidzianych prawem administracyjnym 32
Uwagi/informacje końcowe: 33


Modyfikacja umów pożyczek w programie „Wsparcie na starcie”

Modyfikacja umów pożyczek zawartych w ramach programu Pierwszy biznes – „Wsparcie na starcie”:

 • Beneficjenci programu mogą złożyć do pośrednika finansowego wniosek o:
 • zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki,
 • wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,
 • wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • o zgodę na zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji, przed upływem 12 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków pożyczki - na okres 6 miesięcy.
 • o zgodę na nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji, przed upływem okresu 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na tym stanowisku pracy pracownika - na okres 6 miesięcy,
 • o zgodę na zakończenie działalności gospodarczej lub zgodę na likwidację stanowiska pracy przed upływem 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w który podjął działalność gospodarczą lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym stanowisku pracy pracownika, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.
 • W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej lub niezatrudniania pracownika na utworzonym stanowisku pracy, o którym mowa powyżej, następuje wstrzymanie biegu minimalnych terminów prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy,
 • Pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki lub podejmuje decyzję o odstąpieniu od zastosowania sankcji związanych z minimalnymi terminami prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy w przypadku gdy według jego oceny pożyczkobiorca uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała dla pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje. ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w przyszłości


Kto skorzysta:

 • Podmiot, któremu udzielono pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 1, 1a lub 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wsparcie w starcie).

Jak skorzystać:

 • Pomoc udzielana jest na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy.


Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Rozwiązanie w pierwszej Tarczy Antykryzysowej:

 • mikroprzedsiębiorca zatrudniający pracowników był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do starosty o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy,
 • pożyczka mogła zostać umorzona pod warunkiem, że przedsiębiorca utrzymał zatrudnienie w terminie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Tarcza 2.0. przewiduje możliwość otrzymania pożyczki z Funduszu Pracy również przez mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników,
 • nisko oprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności udzielana przez starostę ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy,
 • maksymalna wysokość: 5000 zł,
 • okres pożyczki nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • karencja w spłacie kapitału wraz z odsetkami wynosi 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki,
 • warunkiem umorzenia pożyczki o której mowa w art. 15 zzd jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o umorzenie pożyczki może zostać złożony w formie papierowej lub w postaci elektronicznej w ciągu 14 dni od dnia, w którym spełniony zostaje warunek jej umorzenia (prowadzenie działalności przez 3 miesiące),
 • przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Kto skorzysta:

Mikroprzedsiębiorca, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,
 • uzyskanie pożyczki uzależnione jest od faktu prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności przed 1 marca 2020 r.

Jak skorzystać:

 • Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora tego urzędu. Można go złożyć elektronicznie (co znacznie przyspiesza procedurę) za pomocą portalu praca.gov.pl lub w formie papierowej do Urzędu (za pośrednictwem poczty lub do specjalnej wrzutni w urzędzie pracy). Pani Monika Wiśniewska służy pomocą przy wypełnianiu wniosku, ale jego podpisanie i złożenie pozostaje po Państwa stronie.


Modyfikacja umów kredytowych

Rozwiązanie w pierwszej Tarczy Antykryzysowej:

 • Możliwość renegocjacji umów kredytów bankowych przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców.

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Możliwość renegocjacji umów kredytów bankowych przez wszystkich przedsiębiorców.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może zmodyfikować warunki umowy kredytu lub pożyczki, udzielonych przed 8 marca 2020 r., przy czym modyfikacja nie może powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy

Kto skorzysta:

 • Przedsiębiorcy

Jak skorzystać:

 • Zmiana umowy wymaga porozumienia między bankiem a kredytobiorcą.

 


Ułatwienia dotyczące szkoleń BHP

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • Możliwość przeprowadzenia szkoleń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie dotyczy instruktażu stanowiskowego:
 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym,
 • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa powyżej,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
 • Terminy szkoleń okresowych BHP przypadające w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów, zostają wydłużone do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii.


Złagodzenie wymogów dotyczących rentowności podatkowych grup kapitałowych

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nawet jeśli nie spełnią warunków w postaci:
 • braku zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
 • osiągnięcia przez PGK udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2%.
 • warunki wskazane powyżej uważa się za spełnione przez podatnika jeśli podatnik poniósł w 2020 r. negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • powyższe ma zastosowanie się do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Kto skorzysta:

 • Podatkowe grupy kapitałowe

 

 

Przedłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 • przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. termin na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych.

Kto skorzysta:

 • Podmioty, których rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.


Zmiany dotyczące świadczenie postojowego

Rozwiązanie w pierwszej Tarczy Antykryzysowej:

 • świadczenie postojowe przysługiwało jednokrotnie,
 • świadczenie przysługiwało osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie osiągnęły przychód nieprzekraczający 15 681 zł,
 • osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. freelancerom), którzy zawarli umowę cywilnoprawną przed 1 lutego 2020 r., których wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej wynosi co najmniej 1300 zł albo których zleceniodawca nie otrzymał pomocy Państwa na wypłatę wynagrodzeń pracownikom.

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Tarcza 2.0. przewiduje możliwość otrzymania świadczenia postojowego 3-krotnie,
 • wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia postojowego,
 • warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wykazana w pierwotnym wniosku nie poprawiła się,
 • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie jest uzależnione od wysokości jej przychodu w poprzednim miesiącu,
 • świadczenie przysługuje osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych po 1 lutym 2020 r. a przed 1 kwietnia 2020 r.
 • pomoc w wysokości 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r.),
 • świadczenie nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Kto skorzysta:

 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które rozpoczęły działalność przed 1 lutego 2020 r. i przed tą datą jej nie zawiesiły, lub w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie osiągnęły przychód obniżony o co najmniej 15%
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. freelancerzy) którzy zawarli umowę cywilnoprawną przed 1 kwietnia 2020 r., których wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej wynosi co najmniej 1300 zł albo których zleceniodawca nie otrzymał pomocy Państwa na wypłatę wynagrodzeń pracownikom
 • osoby, których wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych wynosi mniej niż 1300 zł uprawnione są do świadczenia w wysokości łącznego wynagrodzenia wynikającego z tych umów
 • jednoosobowi przedsiębiorcy płacący zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, korzystający ze zwolnienia z podatku VAT z uwagi na wartość sprzedaży nieprzekraczającą 200 000,00 zł w poprzednim roku podatkowym (art. 113 ust. 1 i ust. 2 ustawy o Podatku od towarów i usług) - przy czym w tym wypadku świadczenie wynosi 1300 zł (50% wynagrodzenia minimalnego w 2020 r.)


Warunkiem skorzystania ze świadczenia postojowego jest niepodleganie przez wnioskodawcę obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z innych tytułów


Jak skorzystać:

 • Aby skorzystać ze świadczenia postojowego po raz pierwszy konieczne jest wypełnienie i złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
 • Aby skorzystać ze świadczenia postojowego po raz kolejny konieczne jest złożenie oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie poprawiła się.
 • Wniosek o uzyskanie świadczenia postojowego musi zawierać m.in. dane uprawnionego, dane zleceniodawcy (w wypadku osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz numer rachunku wnioskodawcy, a także odpowiednie oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej składa wniosek za pośrednictwem zleceniodawcy/zamawiającego i wskazuje jego dane na wniosku.

Wniosek/i mogą Państwo wysłać drogą elektroniczną na pue.zus.pl, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS lub odpłatnie zlecić to naszej Kancelarii. Jeżeli wniosek ma przygotować i wysłać pracownik Kancelarii, prosimy o stosowną informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Zmiany dotyczące zwolnienia z opłacania składek

Rozwiązanie w pierwszej Tarczy Antykryzysowej:

 • ze zwolnienia skorzystać mogły dotychczas wyłącznie zgłoszeni jako płatnicy składek na dzień 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczenie mniej niż 10 osób, oraz samozatrudnieni, którzy osiągnęli przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku niższy niż 15 681 zł.

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych mogą być zwolnieni z obowiązku zapłaty w wysokości 50 % łącznej kwoty składek (szczegóły poniżej),
 • do liczby pracowników określanej na potrzeby uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie wlicza się pracowników młodocianych,
 • Tarcza 2.0. przewiduje, iż ze zwolnienia skorzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy opłacili składkę za marzec - opłacona składka zostanie zwrócona.

Kto skorzysta ze zwolnienia w 100%:

 • płatnik składek, który prowadził działalność:
 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • osoba wykonująca pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, gdzie przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.
 • spółdzielnia socjalna, która na dzień 1 kwietnia 2020 r. była zgłoszona jako płatnik składek.

Kto skorzysta ze zwolnienia w 50%:

 • płatnik składek, który prowadził działalność:
 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,


Podsumowując nowe rozwiązania:

 • Możliwość zwolnienia płatnika składek ZUS z obowiązku uiszczania całości lub 50 % kwoty składek na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ubezpieczenia zdrowotne.
 • Możliwość zwolnienia z przedsiębiorcy z obowiązku uiszczania składek za: siebie, pracowników, oraz osoby wykonujące na rzecz przedsiębiorcy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Zwolnienie obejmuje składki należne za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.
 • Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia składek (art. 31 zo ustawy) nie będą stanowiły przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Ze zwolnienia z opłacania składek nie mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start.
 • Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG+).

Tarcza 2.0. przewiduje, iż ze zwolnienia skorzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy opłacili składkę za marzec - opłacona składka zostanie zwrócona.

Jak skorzystać:

 • skorzystanie ze zwolnienia ze składek ZUS wymaga wypełnienia i złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku uiszczania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek/i mogą Państwo wysłać drogą elektroniczną na pue.zus.pl, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS lub odpłatnie zlecić to naszej Kancelarii. Jeżeli wniosek ma przygotować i wysłać pracownik Kancelarii, prosimy o stosowną informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w płatności składek ZUS

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.,
 • odstąpienie od pobierania odsetek musi być uzasadnione ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19.

Kto skorzysta:

• Płatnicy zalegający z zapłatą składek ZUS

Jak skorzystać:

• pomoc udzielana jest na uzasadniony wniosek złożony w formie tradycyjnej, elektronicznej lub poprzez PUE – ZUS,
• wniosek składa się terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Wniosek/i mogą Państwo wysłać drogą elektroniczną na pue.zus.pl, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS lub odpłatnie zlecić to naszej Kancelarii. Jeżeli wniosek ma przygotować i wysłać pracownik Kancelarii, prosimy o stosowną informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

Możliwość zdalnego uczestnictwa w posiedzeniach organów

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • możliwość odbycia zgromadzenia obligatariuszy za pomocą środków komunikacji elektronicznej (jeśli brak odmiennych postanowień w warunkach emisji),
 • możliwość przeprowadzania zebrań oraz głosowania władz fundacji i stowarzyszeń za zgodą członków władz spółdzielni po spełnieniu odpowiednich warunków (jeśli statut nie stanowi inaczej),
 • zarząd lub rada nadzorcza może zarządzić podjęcie uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni na piśmie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (niezależnie od postanowień statutu),
 • posiedzenia zarządów oraz rad nadzorczych banków spółdzielczych mogą odbywać się przy wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (niezależnie od postanowień statutu),
 • zgromadzenie uczestników, rada inwestorów lub zgromadzenie inwestorów funduszu inwestycyjnego może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (jeśli statut nie stanowi inaczej).
 • możliwość podejmowania uchwał przez rady nadzorcze spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, również w zakresie głosowań tajnych, o ile żaden członek nie zgłosił sprzeciwu.
 • Z mocy prawa dopuszczalne jest podejmowanie uchwał zarządu i rady nadzorczej w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz przeprowadzanie zgromadzeń wspólników (spółki z o.o.) oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy (spółki akcyjne) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wyłączenie takiej możliwości jest możliwe na podstawie odpowiedniego postanowienia umowy spółki lub statutu spółki,
 • Usunięte zostały dotychczasowe ograniczenia dotyczące wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków tych organów - wszystkie te uchwały można podejmować w trybie pisemnym lub na odległość.

 

 

Ułatwienia dla przedsiębiorców transportowych

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • W okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego wymienione niżej obowiązki nie będą egzekwowane (ulegają zawieszeniu):
 • zatrudnienia kierowcy przez przedsiębiorcę jedynie jeśli ukończył on szkolenia okresowe,
 • odbycia przez kierowcę co 5 lat szkolenia okresowego na pojazd, którym wykonuje przewóz drogowy,
 • posiadania przez kierowcę odpowiedniego wpisu w prawie jazdy,
 • odbycia badań lekarskich przez kierowcę,
 • odbycia badań psychologicznych przez kierowcę,
 • przedsiębiorcy co do skierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne.

Uwaga:

 • przedsiębiorcy oraz kierowcy powinni wykonać zawieszone obowiązki w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania odpowiednio stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego.

 

 

 

Wydłużenie terminu zwrotu wynagrodzenia przez wybranych przedsiębiorców

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • obowiązek zwrotu wynagrodzenia zapłaconego w ramach wykonania umów rozwiązanych w związku z negatywnymi skutkami COVID-19 w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Kto skorzysta:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni, imprezy targowe, na szkolenia, konferencje lub egzaminy,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe

 

Wydłużenie terminu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Termin na złożenie wniosku o upadłość dłużnika nie rozpoczyna biegu bądź zostaje z mocy prawa przerwany, jeśli:
 • podstawa do zgłoszenia wniosku powstała w czasie stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego,
 • stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.
 • Jeśli stan niewypłacalności powstał w okresie obowiązywania jednego z wyżej wymienionych stanów, domniemywa się, że powstał on z powodu COVID-19.
 • Jeśli terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony nie biorąc pod uwagę przepisów szczególnych związanych z COVID-19.

 

 

Zmiany dotyczące postępowań sądowych

 • W okresie trwania stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego usprawiedliwienie nieobecności przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego,
 • Do zakresu tzw. spraw pilnych rozpoznawanych przez sądy pomimo zawieszenia terminów procesowych zaliczono sprawy:
 • w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego,
 • nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie, czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie.
 • Postanowiono o zawieszeniu lub wstrzymaniu biegu terminów dotyczących kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy prawo farmaceutyczne i przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Zamiany we wnoszeniu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Odroczenie obowiązku wniesienia opłaty za przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • W przypadku gdy termin wniesienia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została rozłożona na raty lub odroczona na wniosek złożony przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a nowy termin płatności upływa przed dniem 30 czerwca 2020 r., opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, termin wniesienia opłaty, przy czym nie będzie on późniejszy niż 31 grudnia 2020 r.

 


Pomoc w zakresie podatku od nieruchomości:

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Proponowane przez Rząd przepisy nowej ustawy dają gminom możliwość wprowadzenia rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, mających pomóc przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19,
 • Gminy otrzymały możliwość:
 • Wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości za część 2020 roku,
 • Przedłużenia, w drodze uchwały rady gminy, terminów płatności rat podatków od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 roku.

Kto skorzysta:

 • Przedsiębiorcy uiszczający podatek od nieruchomości na rzecz gmin, które zdecydują się na wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie.

 

Zmiany dotyczące doręczania korespondencji urzędowej

Zmiany dotyczące doręczania listów rejestrowanych i możliwości korzystania z listów hybrydowych.

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Poczta Polska doręcza przesyłki rejestrowane bezpośrednio do skrzynek oddawczych w okresie: stanu nadzwyczajnego bądź stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, niezależnie od woli adresata korespondencji.
 • Możliwość korzystania z listów hybrydowych:
 • Poczta Polska do dnia 30 września 2020 r. będzie oferować tzw. Przesyłkę hybrydową, tj. przesyłki poleconą doręczoną za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • usługa dotyczy przesyłek poleconych, przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru oraz pokwitowaniem odbioru elektronicznym potwierdzeniem odbioru,
 • Poczta Polska wykona elektroniczną kopię (skan) przesyłki, a następnie doręczy ten skan na adres elektronicznej skrzynki odbiorczej adresata,
 • datą doręczenia przesyłki jest dzień zapoznania się odbiorcy z dokumentem na elektronicznej skrzynce odbiorczej,
 • w przypadku braku odbioru korespondencji doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu elektronicznego na skrzynce odbiorczej adresata,
 • dokument elektroniczny (skan) dostarczony na elektroniczną skrzynkę odbiorczą ma moc równą mocy dokumentu w postaci papierowej,
 • niezbędna jest zgoda adresata na doręczenie oraz przetworzenie przesyłki,
 • adresat musi posiadać profil zaufany (EPUAP)

Wyjątki:

 • Zmiana w doręczeniach oraz uruchomienie przesyłki hybrydowej nie dotyczy przesyłek rejestrowanych nadawanych przez: Sądy, Trybunały, Prokuratury, Organy ścigania, Komorników. Doręczenie przesyłek od tych nadawców nadal wymagać będzie osobistego pokwitowania odbiorcy.

 

 


Zmiany dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców na terenie RP

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Przedłuża się prawo do legalnego pobytu na terytorium Polski do 30 dnia od dnia odwołania odpowiednio stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego, w zależności od tego, który z tych stanów został odwołany jako ostatni, na podstawie:
 • wizy Schengen,
 • wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
 • tzw. ruchu bezwizowego,
 • wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie UE, niebędące państwem obszaru Schengen, jeśli zgodnie z przepisami prawa UE uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski.
 • Cudzoziemcy przebywający na terenie Polski na podstawie wskazanych powyżej dokumentów są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie pobytu uznawanego za legalny, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową.

Kto skorzysta:

 • Cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski od dnia 13 marca 2020 r.
 • Jeżeli ostatni dzień ważności Karty Polaka przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni,
 • Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie Karty Polaka upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

Zmiany dotyczące cudzoziemców

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • W przypadku gdy termin na złożenie wniosku o przedłużenie pobytu cudzoziemca w Polsce przypadał w czasie wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii pobyt takiego cudzoziemca zostaje uznany za legalny - warunkiem złożenie odpowiedniego wniosku o przedłużenie w terminie 30 dni po ustaniu ww. stanu,
 • W wypadku, gdy po stanie epidemii ponownie wprowadzony zostanie stan zagrożenia epidemicznego, okres na złożenie wniosku podlega wydłużeniu do terminu 30 dni po zakończeniu tego stanu,
 • W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy krajowej, w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii okres pobytu i ważność wizy takiego cudzoziemca ulega przedłużeniu do 30 dnia po odwołaniu ww. stanu,
 • W przypadku, gdy po stanie epidemii ponownie wprowadzony zostanie stan zagrożenia epidemicznego, okres pobytu i ważności wizy cudzoziemca podlega wydłużeniu do terminu 30 dni po zakończeniu tego stanu,
 • Powyższe przedłużenie terminów dot. wiz nie wymaga wydania nowej naklejki wizowej,
 • Nowe przepisy dot. wiz nie dotyczą wiz Schengen - sposób ich przedłużania uregulowano w oddzielnych przepisach prawa UE,
 • Wyżej wymienione zasady dot. wiz stosuje się analogicznie do zezwoleń na pobyt czasowy, wymagających wydania lub wymiany kart pobytu,
 • Okres ważności zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (jak również decyzji o ich przedłużeniu) oraz okres dopuszczalnego wykonywania pracy bez zezwolenia zostaje wydłużony analogicznie do wniosków o przedłużenie pobytu i wizy, tj. do terminu 30 dni po zakończeniu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (a jeśli jeden stan następuje po drugim - do terminu 30 dni po zakończeniu ostatniego z nich).

Kto skorzysta:

 • Cudzoziemcy przebywający w Polsce,
 • Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.

Jak skorzystać:

 • Skorzystanie z przedłużonych terminów wymienionych powyżej wymaga złożenia wniosków do właściwych organów w wyznaczonych terminach.

 

 

 

Uelastycznienie czasu pracy

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Nieprzerwany odpoczynek dobowy skrócony z minimum 11 do minimum 8 godzin, a tygodniowy z minimum 35 do minimum 32 godzin,
 • Możliwość zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, dopuszczającego przedłużenie dobowego czasu pracy do 12 godzin,
 • Możliwość zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę w okresie i zakresie wskazanych w takim porozumieniu.

Kto skorzysta:

 • Pracodawcy dotknięci konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych, na zasadach szczegółowo określonych w Ustawie,
 • W przypadku zmiany warunków zatrudnienia na mniej korzystne - tylko pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy lub zatrudniający mniej niż 20 pracowników.

 

 

Zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Obowiązek zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego ze świadczenia pracy na czas ograniczenia działania jednostek oświaty.

Konsekwencje:

 • Pracodawca zatrudniający młodocianych w dalszym ciągu może wypłacać im wynagrodzenie,
 • W przypadku pracodawcy, któremu została przyznana refundacja wynagrodzenia młodocianego pracownika, wynagrodzenie wypłacane niepracującemu młodocianemu zostanie zrefundowane,
 • Przepisy dot. młodocianych pracowników mają moc wsteczną.

 

Redukcja i dofinansowane wynagrodzeń

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Możliwość obniżenia wynagrodzeń pracowników objętych przestojem o maksymalnie 50%, przy czym nie niżej niż do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • Dofinansowanie pensji pracowników w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia oraz zapewnienie środków na opłacenie składek ZUS,
 • Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika o maksymalnie 20% do maksymalnie ½ etatu (przy czym wynagrodzenie takiego pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie),
 • Dofinansowanie w wysokości połowy wynagrodzenia (ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia za pracę) w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika,
 • Możliwość dofinansowania dot. pracowników na umowie o pracę i (odpowiednio) świadczących usługi na podstawie umowy o pracę nakładczą, zlecenia lub innej, do której stosuje się przepisy dot. zlecenia.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika objętego przestojem:

 • Skorzystają przedsiębiorcy, u których ze względu na COVID-19 wystąpił spadek obrotów,
 • Przez spadek obrotów rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym w wysokości:
 • nie mniejszej niż 15% w wypadku stosunku obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy do dnia złożenia odpowiedniego wniosku po 1 stycznia 2020 roku z analogicznymi obrotami w roku poprzednim lub
 • nie mniejszej niż 25% w wypadku stosunku obrotów z dowolnego miesiąca do dnia złożenia wniosku po 1 stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego.
 • Za miesiąc uważa się również 30 kolejno następujących po sobie dni, w wypadku złożenia odpowiedniego wniosku w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego (tj. nie w pierwszym dniu miesiąca),
 • Dofinansowanie przyznaje się na okres 3 miesięcy,
 • Otrzymanie dofinansowania uzależnione jest od zwrócenia się z odpowiednim wnioskiem o wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • dofinansowanie nie przysługuje do pensji pracowników, których wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku przekroczyło 300% prognozowanego średniego wynagrodzenia w 2020 roku,
 • Warunki i tryb wykonywania pracy w trakcie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawieranym z odpowiednią organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników,
 • Kopię porozumienia należy w ciągu 5 dni roboczych od jego zawarcia przedstawić odpowiedniemu okręgowemu inspektorowi pracy.
 • Dofinansowania nie można otrzymać jeśli na tych samych pracowników pracodawca otrzymał pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy.


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń na podstawie umowy ze Starostą:

 • Świadczenie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
 • Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz po jego zakończeniu, przez okres równy okresowi dofinansowania,
 • Skorzystają mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, u których ze względu na COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych,
 • Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
 • Wysokość dofinansowania zależy od skali spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:
 • co najmniej 30% - dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • co najmniej 50% - dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • co najmniej 80% - dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak skorzystać:

 • Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Wniosek mogą Państwo wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w placówce PUP. Mogą Państwo odpłatnie zlecić naszej Kancelarii wypełnienie takiego dokumentu, jednak podpisanie go i złożenie ciążyć będzie po stronie Klienta. Jeżeli wniosek ma przygotować pracownik Kancelarii, prosimy o stosowną informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

 

Zmiany dotyczące pracowników infrastruktury krytycznej

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii niektórzy pracodawcy są uprawnieni do:
 • Zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników tak, aby zapewnić ciągłość prowadzonego przedsiębiorstwa lub stacji,
 • Polecenia pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w koniecznym zakresie i wymiarze.


Kto skorzysta:

 • Przedsiębiorcy utrzymujący funkcjonowanie systemów i obiektów infrastruktury krytycznej (np. energetycznych, łączności, finansowych itp.),
 • Podwykonawcy lub dostawcy konieczni do utrzymania infrastruktury krytycznej,
 • Właściciele stacji benzynowych,
 • Między innymi spółki, wobec których Premier wydał polecenie obowiązujące.

Jak skorzystać:

 • Zapewnić pracownikom zakwaterowanie i wyżywienie (wartość tych świadczeń nie podlega wliczeniu do podstawy ustalenia składki ZUS),
 • W trakcie stosowania nowych rozwiązań dot. pracowników infrastruktury krytycznej pracownikowi nie można udzielić urlopu wypoczynkowego.

 

 


Dofinansowanie prowadzenia działalności przez samozatrudnionych

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów w okresie dowolnie wskazanych przez wnioskodawcę 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (w przypadku gdy wskazany okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, za miesiąc uważa się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych),
 • Świadczenie przyznawane na okres 3 miesięcy,
 • Świadczenie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w przypadku, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30%,
 • Świadczenie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w przypadku, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 50%,
 • Świadczenie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w przypadku, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80%.

Kto skorzysta:

 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników i doświadczyły spadku obrotów

Jak skorzystać:

 • Złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek mogą Państwo wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w placówce PUP. Mogą Państwo odpłatnie zlecić naszej Kancelarii wypełnienie takiego dokumentu, jednak podpisanie go i złożenie ciążyć będzie po stronie Klienta. Jeżeli wniosek ma przygotować pracownik Kancelarii, prosimy o stosowną informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

Poręczenia i gwarancje kredytowe dla średnich i dużych przedsiębiorców

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • W związku ze skutkami pandemii COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej,
 • Udzielone poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

Kto skorzysta:

 • Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego,
 • Z poręczeń i gwarancji nie mogą skorzystać mikro- i mali przedsiębiorcy,
 • Kryteria na skorzystanie z poręczeń lub gwarancji BGK spełnia przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 • Zatrudniał średniorocznie co najmniej 50 pracowników,
 • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 10 milionów euro.

 

 

Zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty lub umorzenie zaległości podatkowej na wniosek podatnika w normalnych warunkach wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty prolongacyjnej, której wysokość ustala organ podatkowy,
 • W celu przeciwdziałania trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej pandemią COVID-19, obecnie opłata prolongacyjna ma nie być naliczana.

Kto skorzysta:

 • Wszyscy podatnicy korzystający z możliwości odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty płatności podatku

 

 


Zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej dotyczącej składek ZUS

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Przedsiębiorcy, mający trudności w opłaceniu składek za okres od 1 stycznia 2020 roku, w przypadku skorzystania z możliwości odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty, są z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

Kto skorzysta:

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego.

Jak skorzystać:

 • Aby uzyskać zwolnienie z opłaty prolongacyjnej wymagane jest złożenie do ZUS odpowiedniego wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bądź w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Wniosek/i mogą Państwo wysłać drogą elektroniczną na pue.zus.pl, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS lub odpłatnie zlecić to naszej Kancelarii. Jeżeli wniosek ma przygotować i wysłać pracownik Kancelarii, prosimy o stosowną informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Korzystne rozliczenie podatku dochodowego

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania,
 • Wyłączenie spod regulacji dotyczącej tzw. „złych długów” podatników, którzy mieliby obowiązek uwzględnienia niezapłaconych zobowiązań przy zaliczkach na podatek dochodowy,
 • Możliwość odliczenia od podatku darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 w pełnej wysokości (z wyjątkiem darowizn zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, zwróconych w jakiejkolwiek formie lub odliczonych od podatku na podstawie innych przepisów),
 • Wprowadzenie prolongaty terminu przekazania zaliczek na podatek dochodowy należnych za marzec i kwiecień 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.,

Kto skorzysta:

 • Z wyłączeniem prolongaty terminu przekazania zaliczek na podatek dochodowy – zarówno osoby fizyczne i prawne objęte obowiązkiem zapłaty PIT lub CIT,


Wymagania dotyczące podatników:

 • Obniżyć podstawę opodatkowania mogą podatnicy, którzy w związku z pandemią COVID‑19:
 • ponieśli w 2020 roku stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskali w 2020 roku łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 roku z tej działalności.
 • Wyżej wymienieni podatnicy będą mogli jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, jednak nie więcej niż o 5 mln zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 roku z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • W celu skorzystania z tej formy pomocy konieczne jest złożenie korekty deklaracji podatkowej za 2019 r.
 • Z przepisów w zakresie wyłączenia spod regulacji dot. „złych długów” skorzystają podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50% z powodu COVID-19.

 

 

Odroczenie deklaracji JPK VAT.

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Odroczenie obowiązku składania pliku JPK_VAT w nowej wersji, tzn. obejmującej zarówno deklarację, jak i ewidencję podatkową,
 • Nowym terminem, od którego konieczne będzie składanie nowego JPK_VAT, jest 1 lipca 2020 roku.

Kto skorzysta:

 • Podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT.

 

 

 

Przedłużenie terminu na zgłoszenie informacji do CRBR
Przedłużenie terminu na zgłoszenie informacji do CRBR (Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych):

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Przedłużenie terminu na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o trzy miesiące, tj. do 13 lipca 2020 roku.
 • Dotychczasowym terminem na zgłoszenie informacji do CRBR był 13 kwietnia 2020 roku.

Kto skorzysta:

 • Podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji do CRBR:
 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

 

 

 

Zmiany w PPK
Zmiany w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Przesunięcie o pół roku podlega termin na zawarcie umów o zarządzanie PPK,
 • Przesunięcie o pół roku podlega termin na zawarcie umów o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające powyżej 50 pracowników,
 • Termin na zawarcie ww. umów to teraz odpowiednio: 27 października oraz 10 listopada 2020 roku.

Kto skorzysta:

 • Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie zawarli odpowiednich umów dot. PPK.


Najem powierzchni w obiekcie handlowym powyżej 2000 m2

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej,
 • Uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć drugiej stronie umowy bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; w przypadku niezłożenia takiej oferty w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu uniemożliwiającego prowadzenie działalności, postanowienia ustawy dot. wygaśnięcia zobowiązań umowy przestają wiązać udostępniającego powierzchnię handlową.

Kto skorzysta:

 • Najemcy powierzchni w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, których działalność została zakazana na podstawie przepisów prawa.

 

Ochrona najemców

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Najemca ma prawo przedłużyć obowiązywanie umowy najmu lokalu zawartej przed wejściem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej, której czas obowiązywania upływa po wejściu w życie tej Ustawy a przed dniem 30 czerwca 2020 r. - na warunkach dotychczasowych do dnia 30 czerwca 2020 r.,
 • Wyłączona zostaje możliwość wypowiedzenia najemcy umowy najmu lokalu oraz wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r.,
 • W okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego (eksmisję).


Kto nie skorzysta:

 • Z uprawnienia do przedłużenia umowy nie skorzystają najemcy, którzy:
 • W czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu przed wejściem w życie Ustawy lub przez cały okres obowiązywania umowy najmu lokalu, jeżeli dana umowa obowiązywała przez krótszy niż 6 miesięcy zwlekali z zapłatą czynszu lub innych opłat związanych z najmem i korzystaniem z lokalu, jeżeli łączna wartość zaległych należności przekracza kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc,
 • W okresie obowiązywania umowy najmu używali lokalu w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem lokalu,
 • Wynajęli, podnajęli lub oddali do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego,
 • Używają lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku,
 • Posiadają inny lokal mieszkalny w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal spełnia warunki lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z niego skorzystać z przyczyn od niego niezależnych.

Jak skorzystać:

 • Aby skorzystać z rozwiązania umożliwiającego przedłużenie umowy najmu, należy złożyć wynajmującemu oświadczenia woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu lub przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do 30 czerwca 2020 r., nie później niż w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.

 

Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Rada Ministrów uzyskała możliwość wstrzymania w drodze rozporządzenia administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych,
 • Jest to możliwość, z której Rada Ministrów może skorzystać w przyszłości, jednak nie jest do tego zobligowana,
 • W okresie wstrzymania możliwe są wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez SKOK.

Kto skorzysta:

 • Osoby będące podmiotami postępowań egzekucyjnych w administracji.

 

Zawieszenie postępowań podatkowych

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Stan zagrożenia spowodowany COVID-19 może stanowić podstawę zawieszenia postępowania podatkowego przez organ, przed którym takie postępowanie się toczy,
 • Możliwość zawieszenia postępowań na określonym terytorium i przez określony okres ma minister właściwy do spraw finansów publicznych,
 • Zawieszenie postępowań przez ministra wymaga wydania dodatkowego rozporządzenia,
 • Z możliwości zawieszenia postępowań minister może skorzystać w przyszłości, jednak nie jest do tego zobligowany.


Kto skorzysta:

 • Osoby będące podmiotami postępowań podatkowych.

 

 


Wydłużony termin na wydanie interpretacji podatkowej

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego o okres trzech miesięcy, jeżeli wniosek o ich wydanie został złożony przed wejściem w życie ustawy o tarczy antykryzysowej,
 • Minister Finansów został wyposażony w kompetencję do ewentualnego dodatkowego przedłużenia wyżej wskazanego terminu o maksymalnie 3 miesiące.


Bieg terminów procesowych

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych w określonych postępowaniach nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres - z wyjątkiem spraw pilnych wymienionych w Ustawie,
 • Jeżeli jest to wymagane z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego, strona lub kontrolowany mogą zostać zobowiązani do podjęcia określonych czynności,
 • Prezes właściwego sądu może również zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości
 • Czynności dokonane w okresie zawieszenia są skuteczne.
 • Powyższe dotyczy terminów procesowych w następujących postępowaniach:
 • sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 • egzekucyjnych,
 • karnych,
 • karnych skarbowych,
 • w sprawach o wykroczenia,
 • administracyjnych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej,
 • kontrolach celno-skarbowych,
 • postępowaniach w sprawie wpisu do Rejestru domen służących do oferowania gier,
 • hazardowych niezgodnie z ustawą,
 • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.


Bieg terminów przewidzianych prawem administracyjnym

Rozwiązanie w drugiej Tarczy Antykryzysowej:

 • W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres,
 • Powyższe dotyczy terminów:
 • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem oraz terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego,
 • zasiedzenia, przedawnienia i innych terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, a także popadnięcie w opóźnienie,
 • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
 • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju,
 • Nie biegną również wiążące organ administracyjny terminy na milczące załatwienie sprawy i inne, w których brak wyrażenia stanowisku organu administracyjnego wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 • Wyjątkiem są sprawy pilne, wymienione w art. 14a ust. 4 i 5 ustawy o tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz terminy w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminy wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminy w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Uwagi/informacje końcowe:

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o treść:

 • Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568),
 • Ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.


Opracowanie pełni funkcję informacyjną, i nie stanowi porady prawnej oraz nie obejmuje wszystkich informacji dotyczących rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawach wchodzących w skład pakietu tzw. "Tarczy Antykryzysowej" w wersji pierwszej i drugiej.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Przypominamy o podjęciu wszelkich działań profilaktycznych oraz wdrożeniu stosownych procedur przez naszą firmę mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.
Nasza firma jest czynna w każdy wtorek i czwartek w godzinach 09:00 – 15:00 celem przekazania nam przez Państwa dokumentacji księgowo-kadrowej. Zapewniamy, że tryb naszej pracy dostosował się do obecnych uwarunkowań w zakresie zarówno organizacji pracy, jak i wzmożonych procedur związanych z bieżącą dezynfekcją oraz ograniczaniem wszelkich kontaktów zewnętrznych.
Wprowadzone zmiany i rygory nie wpływają na ciągłość obsługi procesów oraz bieżące realizowanie zleceń – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod dotychczasowymi numerami telefonów w godzinach 10:00 – 15:00, oraz przez pocztę elektroniczną.
Mając natomiast na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników zwracamy się z uprzejmą prośbą o korzystanie z wszelkich elektronicznych środków komunikacji – email, telefon, Microsoft Teams, we wszelkich Państwa relacjach biznesowych.
Prosimy Państwa o dostosowanie się do obecnych wymogów i zaostrzonych procedur podczas naszej współpracy oraz innych kontaktach biznesowych.


Pozdrawiamy Państwa serdecznie,
Zespół Kancelarii Usług Księgowych