Omówienie istotnych zagadnień Tarczy Antykryzysowej część czwarta

Drodzy Klienci,

Podpisana przez prezydenta RP Tarcza Antykryzysowa w wersji czwartej reguluje: zasady pracy zdalnej, dofinansowanie wynagrodzeń bez przestoju i obniżenia wymiaru czasu pracy, przymusowego urlopu, zakazu konkurencji, limitu kwoty odpraw i odszkodowań – to tylko niektóre z tematów objętych Tarczą 4.0., które postanowiliśmy Państwu przedstawić. Pracodawcy zyskali narzędzia prawne służące przystosowaniu stosunków pracy do rzeczywistości zmienionej epidemią COVID-19. Nowe przepisy gwarantują pracownikom zwolnionym po 15 marca prawo do zapomogi finansowej.

 

Pożyczka 5000 zł z PUP:

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, pożyczka mogła być umorzona w całości po trzech miesiącach od jej otrzymania. Warunkiem było złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o umorzenie w terminie do 14 dni po upływie trzech miesięcy od otrzymania pożyczki. Tarcza 4.0. wprowadza umorzenie pożyczki z urzędu po trzech miesiącach od jej otrzymania.
Zmiana dotyczy wszystkich umów o pożyczkę w ramach tego programu.
Tarcza 4.0. zlikwidowała także możliwość składania wniosków o pożyczkę w formie papierowej.

 

Ulga za złe długi w 2020 roku:

Tarcza 4.0 upoważnia wierzyciela do pomniejszenia dochodu o wartość niezapłaconej faktury za okres, w którym upływa 30 dni od terminu jej płatności. Warunkiem przyspieszonego skorzystania z tej ulgi jest ponoszenie negatywnych konsekwencji związanych z epidemią COVID-19 z zachowaniem warunków podstawowych.
Ulgę można zastosować, jeżeli do dnia płatności zaliczki na podatek dochodowy, wierzytelność nie została uregulowana lub sprzedana.
Jeżeli wartość zmniejszenia, wynikająca z zastosowania ulgi, przekracza kwotę zaliczki, niewykorzystana część pomniejsza zaliczkę w następnym okresie. Powyższe przepisy będą obowiązywały w odniesieniu do zaliczek płatnych w 2020 r.

 

Praca zdalna:

Nowe przepisy doprecyzowują warunki wykonywania pracy zdalnej. Taki tryb pracy wprowadzany jest i odwoływany w drodze polecenia pracodawcy. Pracodawcy mogą skorzystać z tego rozwiązania do 4 września 2020 r. Poza tym:

 • praca w trybie zdalnym będzie możliwa pod warunkiem, że pracownik ma umiejętności oraz możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to jej rodzaj; praca zdalna może być wykonywana z użyciem narzędzi IT lub dotyczyć części wytwórczych lub usług materialnych,
 • środki i materiały konieczne do jej wykonywania zapewnia pracodawca, przy czym pracownik może korzystać z własnych środków, o ile zapewnione będzie bezpieczeństwo informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych,
 • pracodawca może polecić pracownikowi prowadzenie ewidencji wykonywanych czynności uwzględniającą opis, datę oraz czas poświęcony na dane zadanie.

 

Dopłaty do wynagrodzeń niezależnie od przestoju i skróconego czasu pracy:

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych mieszczący się w przedziale określonym w Ustawie antykryzysowej mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń tych pracowników, którzy nie zostali objęci przestojem w rozumieniu Kodeksu Pracy, przestojem ekonomicznym czy obniżonym wymiarem czasu pracy w rozumieniu Ustawy antykryzysowej. Dofinansowanie przyznawane jest do wysokości połowy tych wynagrodzeń. Nie może wynieść więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, tj. aktualnie kwoty 2.132,59 zł. Środki z FGŚP nie przysługują do wynagrodzeń, których wysokość przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. aktualnie 15.994,41 zł.

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

 • odnotowanie 15 lub 25% spadek obrotów gospodarczych (o nowych szczegółach dotyczących jego obliczenia przeczytasz poniżej). Warunek ten nie dotyczy pracodawcy o statusie: jednostka organizacyjna kościoła, związku wyznaniowego i kościelna osoba prawna;
 • Nie uzyskanie już pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy w odniesieniu do tych samych pracowników i tych samych tytułów wypłat;
 • Niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek związanych z zatrudnieniem do końca trzeciego kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy zawarłeś umowę z ZUS lub otrzymałeś decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia);
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

 

Dofinansowanie przysługuje do wynagrodzeń pracowników objętych:

 • przestojem ekonomicznym,
 • obniżonym wymiarem czasu pracy.

 

Tarcza 4.0 wprowadza możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników nie objętych przestojem.
Warunki przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy muszą być potwierdzone w porozumieniu zawartym z organizacją związkową, zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników.

Dofinansowanie nadal nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż około 15 596 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym składany jest wniosek).

Wg zmienionych przepisów przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, w wysokości co najmniej:

 • 15% – jeżeli zostanie obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku,
 • 25% – jeżeli zostanie obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Przez miesiąc rozumie się tu również trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych.

 

Przymusowy urlop zaległy:

Pracodawca może jednostronnie, w terminie przez siebie wskazanym, bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego z poprzednich lat. Nagromadzony urlop w wymiarze do 30 dni urlopu będzie możliwy do wykorzystania w tym trybie przez czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Zakaz konkurencji:

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu pracy na podstawie umowy o pracę (lub umowy cywilnoprawnej) może być wypowiedziana przez pracodawcę z zachowaniem 7-dniowego terminu. Wypowiedzenie w tym trybie możliwe jest w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Niższy pułap odpraw i odszkodowań:

W sytuacji odnotowania odpowiedniego poziomu spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu przepisów Ustawy antykryzysowej i Tarczy 4.0, wysokości odpraw, odszkodowań oraz innych świadczeń pieniężnych, których wypłata jest przewidziana w odrębnych przepisach w związku rozwiązaniem umowy o pracę, a także niektórych umów cywilnoprawnych nie może przekraczać dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. kwoty 26.000 zł brutto.

Ograniczenie kwot odpraw i odszkodowań możliwe jest tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Zmiany w funkcjonowaniu ZFŚS:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii możliwe jest zawieszenie obowiązków związanych z ZFŚS w zakresie jego tworzenia lub funkcjonowania, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych. W tym celu wymagane jest zawarcie porozumienia z organizacją reprezentującą pracowników.

Z takiego rozwiązania mogą skorzystać pracodawcy, którzy odnotowali odpowiedni poziom spadku obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu przepisów Ustawy antykryzysowej i Tarczy 4.0.

 

Dodatkowa podstawa do obniżenia wymiaru czasu pracy oraz wprowadzenia przestoju:

Poza wykazaniem spadku obrotów, nową podstawą do wprowadzenia zmian w czasie pracy i do objęcia przestojem ekonomicznym jest wystąpienie istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń w następstwie wystąpienia COVID-19. Przepisy przewidują szczegółowe metody wyliczenia takiego wzrostu.
Rozwiązania te możliwe są do wprowadzenia na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Wskazana opcja nie wyklucza ubiegania się o dofinansowanie przewidziane w Ustawie antykryzysowej.

Omawiana opcja ma ograniczone w czasie stosowanie, gdyż możliwa jest przez okres do 6 miesięcy od miesiąca, w którym wskaźniki dotyczące wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń ustabilizują się na określonym poziomie, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że pracodawca wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny.

 

Dodatek solidarnościowy dla byłych pracowników:

Obywatele polscy, krajów UE oraz inni wskazani cudzoziemcy, którzy zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 60 dni w 2020 r. mogą ubiegać się o pomoc finansową w kwocie 1400 zł brutto (składki na ubezpieczenia społeczne pokrywa ZUS).
Świadczenie będzie przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem, a także osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.
Wypłatę świadczenia przewidziano na okres 3 miesięcy - od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., z możliwością wydłużenia na kolejne miesiące przez Radę Ministrów.
Dodatek solidarnościowy wypłaca ZUS ze swoich środków na wniosek uprawnionego złożony przez platformę ZUS do dnia 31 sierpnia 2020 r. Skorzystanie z dodatku wyklucza pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

 

Świadczenia postojowe – nowi uprawnieni:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są zatrudnione na etacie również będą mogły otrzymać świadczenie postojowe. Wniosek o jego przyznanie będzie można złożyć tylko w formie elektronicznej.
Świadczenia postojowe wprowadziła tarcza 1.0. Tarcza 2.0 umożliwiła jego trzykrotną wypłatę, a 3.0 dodała nowych uprawnionych do jego otrzymania.

Świadczenie postojowe przysługuje:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą (jednak przepisy wskazują, że przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zmiana w świadczeniu postojowym jest raczej kierowana do osób, których działalność gospodarcza jest głównym źródłem utrzymania, a etat jedynie dodatkową aktywnością. Obecnie osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracujące na np. 1/4 etatu są wykluczone ze świadczenia, gdyż mają dwa niezależne tytuły ubezpieczeń. Zmiana ma umożliwić im pobieranie świadczenia,
 • wykonującym umowy cywilnoprawne (umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło).

 

Obecnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę na cały lub część etatu, będą uprawnione do otrzymania świadczenia postojowego w wysokości 2 080 zł.

Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być nadal mniejszy o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Albo też – inny przypadek – zawieszona została działalność gospodarcza po 31 stycznia 2020 r.

Wnioski o wypłatę świadczenia postojowego będzie można składać tylko elektronicznie.

 

Zasiłek opiekuńczy:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą pobierać osoby ubezpieczone w ZUS-ie (pracownicy, zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą), które są zwolnione z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem do lat 8,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat,
 • albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zasiłek będzie przysługiwał rodzicom dzieci w wieku do lat 8 również za okres od 25 maja do 28 czerwca 2020 r. Okres ten będzie mógł zostać przedłużony. W tym celu Rada Ministrów będzie mogła wydać rozporządzenie, biorąc pod uwagę okres na jaki zamknięto placówki edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze.

Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 8, dzieckiem niepełnosprawnym albo niepełnosprawną osobą dorosłą będą mogły skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego również w przypadku otwarcia placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jeśli jako rodzic (opiekun) podejmiesz decyzję o niekorzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, również możesz starać się o przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Deklaracja VAT w formie JPK:

Zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez JPK-VAT planowane na 1 kwietnia, odroczono do 1 lipca 2020 r.

Przepisy tarczy 4.0 wskazują iż JPK-VAT zastąpi dotychczasowe deklaracje dopiero od 1 października 2020 r.

 

Informacje dodatkowe szczególnie ważne spoza Tarczy 4.0.:

 

Nowa matryca stawek VAT - zmiany od 1 lipca 2020 r.

Nie jest planowane dalsze odłożenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT; zmiany wejdą w życia 1 lipca 2020 r.
O „nowej matryca stawek VAT” informowaliśmy Państwa e-mailowo w poprzednich wiadomościach, zachęcamy również do śledzenia stron Ministerstwa Finansów:

https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-matryca-stawek-vat

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – ważny termin:

Nawiązując do przesłanej Państwu w dniu 15 października 2019 roku informacji przesłanej drogą e‑mailową odnośnie ważnego terminu związanego z CRBR uprzejmie prosimy o indywidualne zajęcie się przedmiotowym tematem.

Pierwotnie termin zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) spółek, które zarejestrowane zostały w KRS przed 13 października 2019 r., miał upłynąć 13 kwietnia 2020 r. W tarczy antykryzysowej, ułatwiającej przedsiębiorcom funkcjonowanie w warunkach epidemii Covid-19, termin ten został wydłużony do 13 lipca 2020 r. – niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało surowymi sankcjami finansowymi.

 

Uwagi/informacje końcowe:

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o treść:

 • Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. „o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19”,
 • Branżowych, płatnych platform informacyjnych,
 • Uwag ogólnych Kancelarii.

Opracowanie pełni funkcję informacyjną, i nie stanowi porady prawnej oraz nie obejmuje wszystkich informacji dotyczących rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawach wchodzących w skład pakietu tzw. "Tarczy Antykryzysowej" w wersji pierwszej, (rozszerzającej) drugiej, (rozszerzającej) trzeciej (rozszerzającej), czwartej (rozszerzającej) i Tarcz Finansowych.

 


Pozdrawiamy Państwa serdecznie,
Zespół Kancelarii Usług Księgowych