Omówienie istotnych zagadnień Tarczy Antykryzysowej 9.0

Drodzy Klienci,

Tarcza 9.0 to kolejna odsłona, będąca jednocześnie przedłużeniem ostatniej Tarczy Antykryzysowej 8.0 rządowego programu wsparcia dla przedsiębiorców.
Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przewiduje cztery instrumenty pomocy.
Nowa Tarcza ma objąć wszystkie branże (kody PKD) z Tarczy 8.0 i dodatkowo m.in. branżę beauty. Salony kosmetyczne, salony urody i fryzjerzy zostali zamknięci od 27 marca 2021 r. Wcześniej w wyniku III fali COVID-19 zamknięto także inne branże, takie jak: sport, fitness, hotelarstwo czy handel w galeriach. W związku z obostrzeniami z końca marca, które zostały przedłużone do 18 kwietnia i mogą zostać wydłużone ponownie, wsparcie z tarczy antykryzysowej należy przyznać także branży beauty. Tarcza 9.0 stanowi więc niejako kontynuację Tarczy 8.0, z tym że dodaje się nowe kody PKD.

Instrumenty pomocowe:

• zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r., wsparcie realizowane przez ZUS.
 dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r., Wsparcie realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.
 świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy, Wsparcie realizowane przez ZUS.
 dotację do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r. Wsparcie realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Kto może starać się o wsparcie?

Nowelizacja rozporządzenia pomocowego przewiduje przedłużenie wsparcia dla 46 rodzajów działalności gospodarczej ujętych według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które już wcześniej były objęte obostrzeniami, a także kolejnych 17 kodów, których dotyczyły obostrzenia w marcu. W sumie pomoc obejmie 63 kody PKD: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

17 dodatkowych kodów PKD, które otrzymają wsparcie:

• 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
• 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
• 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
• 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Cytując Dz.U. Poz 713 "2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust.1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31marca 2021r." (nie KRS).

Jakie warunki trzeba spełnić?

• Należy prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r.
 Należy wykazać 40 proc. spadek przychodów – chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany – w zależności od instrumentu – w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Wnioski na mikropożyczkę 5tys. oraz dotacje na pracowników można składać od 26.04.2021 r. elektronicznie przez portal www.praca.gov.pl

Wnioski dotyczące wsparcia z ZUS dostępne będą od 04.05.2021 r. i można je składać przez portal ZUS PUE - https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi