Omówienie istotnych zagadnień Tarczy Antykryzysowej 8.0

Drodzy Klienci,

W niedzielę 28 lutego br. weszły w życie przepisy Tarczy Antykryzysowej 8.0.
Opublikowane rozporządzenie przewiduje przedłużeniu czterech form pomocy dla firm objętych obostrzeniami w ramach walki z COVID-19.
Do uzyskania pomocy od państwa ponownie uprawnione są wyłącznie firmy legitymujące się odpowiednim kodem PKD, ich spis znajduje się w załączonym do niniejszej wiadomości e-mail załączniku.

Kolejna Tarcza Antykryzysowa przewiduje cztery formy pomocy:

• zwolnienie ze składek ZUS,
• świadczenie postojowe z ZUS ,
• dotację 5 tys. zł z Urzędu Pracy,
• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc finansową z przedłużonej tarczy branżowej jest prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej określonym kodem PKD, jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. Dodatkowo trzeba wykazać spadek przychodów o co najmniej 40 proc.

Rząd postanowił nieco uelastycznić zasady pomocy dla firm.
1. W obecnej Tarczy spadek przychodów można wykazać na trzy sposoby – nie tylko w odniesieniu do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc składania wniosku lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale także w odniesieniu do okresu września 2020 r.
2. Świadczenie postojowe można uzyskać bez względu na to, czy wcześniej otrzymaliśmy takie świadczenie.

Zwolnienie ze składek ZUS

Podobnie jak w poprzednim rozporządzeniu, przedsiębiorcy z określonych branż zostają zwolnieni z obowiązkowych składek za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., ale w obecnym dodano jeszcze zwolnienie ze składek za okres lutego br.
To oznacza, że uprawnieni przedsiębiorcy nie będą musieli wykonać przelewu do ZUS-u 10 lub 15 marca (w zależności od tego, czy płacą tylko za siebie, czy także za pracowników).
Wnioski o zwolnienie ze składek można będzie składać najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r.

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł może być wypłacone maksymalnie jednokrotnie (w przypadku działalności handlowej – kody PKD zaczynające się od nr 47), dwukrotnie (muzea), lub trzykrotnie (pozostałe uprawnione firmy).
W przypadku większości firm w praktyce jest to przyznanie jednego świadczenia postojowego – za luty br.. Dlaczego? Nowe przepisy wyraźnie mówią o tym, że liczbę przysługujących świadczeń pomniejsza się o liczbę świadczeń, które zostały wypłacone na podstawie poprzedniego rozporządzenia – z 19 stycznia. Wtedy postojowe można było dostać maksymalnie dwukrotnie.
Jeśli przedsiębiorca z branży handlowej dostał świadczenie postojowe z Tarczy 7.0, teraz już nie może wystąpić o kolejne.

Dotacja 5 tys. zł

Bezzwrotna dotacja w wysokości 5 tys. zł „na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej” może być przyznana maksymalnie dwukrotnie w przypadku firm z branży handlowej oraz muzeów, oraz maksymalnie trzykrotnie w przypadku pozostałych uprawnionych firm.
Podobnie jak w przypadku postojowego, tutaj także pomniejsza się liczbę wypłaconych dotacji, jeśli już skorzystaliśmy z tej formy pomocy na podstawie rozporządzenia z 19 stycznia. W takim przypadku liczbę dotacji pomniejsza się o jedną.
Wnioski o dotację będzie można składać do 31 maja.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie można składać do 31 marca. Warunkiem jest aby przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r.

Uwagi końcowe i informacje końcowe

• Dodanie września 2020 r. jako okresu, do którego porównujemy spadek przychodów, otwiera możliwość ubiegania się o tę pomoc dla przedsiębiorców, którzy z poprzednich wersji Tarczy nie mogli skorzystać.
• Warto podkreślić , że zgodnie z „ustawą covidową” (która jest podstawą omawianych rozporządzeń) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników można uzyskać maksymalnie za trzy miesiące. Z dofinansowań z najnowszej Tarczy skorzystamy tylko wtedy, nie wykorzystaliśmy dotąd całego trzymiesięcznego okresu.

Uprzejmie przypominamy, że Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych nie obejmuje swoim zakresem usług związanych z uzyskaniem jakichkolwiek form pomocy przewidzianych przez Tarcze Antykryzysowe.
Wszelka pomoc (pośrednia lub bezpośrednia) Kancelarii przy składaniu wniosków o skorzystanie z tzw. Tarcz Antykryzysowych, konsultacje czy pomoc związana z tym tematem jest traktowana jako usługa dodatkowa, za którą Kancelaria pobiera opłatę, ustalaną przed wykonaniem usługi i zależną od stopnia skomplikowania sprawy.

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o treść:
❖ Rozporządzenia Rady Ministrów z 26.02.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371),
❖ Branżowych, płatnych platform informacyjnych,
❖ Uwag ogólnych Kancelarii.
Opracowanie pełni funkcję informacyjną, i nie stanowi porady prawnej oraz nie obejmuje wszystkich informacji dotyczących rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawach wchodzących w skład pakietów tzw. "Tarcz Antykryzysowych" i innych.