Nowy JPK

Drodzy Klienci,

W ślad za poprzednim opracowaniami pragniemy pomóc uporządkować Państwu wiedzę związaną z ważnymi zmianami, które czekają przedsiębiorców rozliczających podatek VAT.

Powszechnie stosowane i dobrze znane deklaracje VAT-7 i VAT-7K staną się przeszłością, a plik JPK_VAT, który dotychczas pełnił wyłącznie rolę ewidencji VAT – sprzedaży i zakupu, zyska rangę deklaracji ze wszystkimi tego skutkami. Mówiąc krótko, za październik 2020r., zamiast deklaracji VAT i pliku JPK, wysyłany będzie wyłącznie plik JPK, choć w zmienionej strukturze.

Pomimo że Ministerstwo Finansów twierdzi, że nowe przepisy mają uprościć obowiązki przedsiębiorców poprzez ograniczenie liczby dokumentów w obiegu, to realnie zakres danych nowego JPK został znacząco rozbudowany. Z pewnością dodatkowe dane ułatwią fiskusowi typowanie podmiotów do kontroli, a skomplikują zakres prac księgowych dodając konieczność dodatkowego oznaczania faktur/dokumentów sprzedażowych i konieczności analizy i dodatkowego kontaktu z Klientem/jego kontrahentem w celu poprawnego wprowadzenia dokumentu kosztowego. Jeśli kontrahent Klienta nie oznaczy prawidłowo swojego dokumentu sprzedażowego, nie będziemy w stanie poprawnie wypełnić dodatkowo narzuconych obowiązków.

Niejednego podatnika VAT zelektryzuje zapewne informacja, że za każdy błąd wykryty przez organy skarbowe w nowym JPK grozi 500 zł kary. Nie wszyscy mają też świadomość, że będą musieli w ciągu 14 dni korygować każdy błąd, który sami odkryli.
Co prawda w przypadku błędu, o którym podatnik wykryje sam, nie ma zagrożenia 500 zł karą, jaka grozi za nieprawidłowości które wytknie mu fiskus, jednakże za niewywiązanie się z obowiązku autokontroli prawidłowości przesłanego JPK w grę cały czas wchodzą zwykłe sankcje z kodeksu karnego skarbowego.

Przede wszystkim pojawia się problem dodatkowego, bieżącego monitorowania prawidłowości przesłanego fiskusowi JPK, a konieczność jego poprawienia będzie się zdarzać często, choćby przy okazji not korygujących. Duże firmy, które wystawiają i przyjmują dziennie setki faktur, muszą opracować system wyłapywania zmian i zadbania o to, żeby zostały skorygowane w terminie. Dziś praktyka jest taka, że księgowa poprawia błędy hurtowo, raz na jakiś czas. Od 1 października trzeba pilnować 14-dniowego terminu – co będzie rodziło nowe obowiązki, pochłaniając tym samym dodatkowy czas, a tym samym środki finansowe.

NOWY JPK – JPK VAT – JPK V7M – JPK V7K - oznaczanie kodów GTU i symbolu procedur:

Od 1 października 2020 wchodzi w życie nowy plik rozliczeniowo-kontrolny JKP VAT (JPK V7M – miesięczny lub JPK V7K – kwartalny).

Zastępuje on dotychczasowe deklaracje VAT-7, VAT-7K oraz informacje o ewidencji. Do prawidłowego sporządzenia nowego JPK potrzebne są faktury sprzedaży, które powinny zawierać prawidłowe oznaczenia według kodów GTU (w zakresie od 1 do 13) – tabela nr 1 i oznaczenia procedur – SW, EE, TP, TT WNT, TT D, MR T, MR UZ, I 42, I 63, B SPV, B SPV DOSTAWA, B SPV PROWIZJA, MPP - tabela nr 2,

Dodatkowo:

  • Klient powinien posiadać odpowiedni program do fakturowania z możliwością wyboru odpowiedniego kodu GTU i symbolu oznaczenia procedury – jeśli takich zmian nie ma w programie prosimy o jego zaktualizowanie lub kontakt w tej sprawie z dostawcą programu,
  • Prosimy Państwa o samodzielnie i prawidłowe umieszczanie kodów GTU i oznaczanie procedur na swoich fakturach sprzedaży przy każdej pozycji faktury (jeśli dotyczy).
  • Prosimy też o zwracanie uwagi na faktury sprzedaży kontrahenta i konieczność poinformowania Państwa o specjalnych oznaczeniach (MK, VAT-RR, WEW, MPP).
  • Mając na uwadze Państwa dobro, Zarząd Kancelarii zdecydował o wprowadzeniu „okresu przejściowo-ochronnego” dla Klientów w okresie rozrachunkowym wrzesień grudzień 2020 roku – mając tym samym nadzieję, że z powodzeniem wdrożą Państwo w swoich firmach już w pierwszym miesiącu obowiązku przedmiotowe zmiany, jak również „zdyscyplinują” swoich kontrahentów, aby odpowiednie oznaczenia były wpisywane na wydawanych Państwu dowodach zakupu.
  • Począwszy od stycznia 2021 roku (po okresie „przejściowo-ochronnym”) Kancelaria będzie zmuszona (niechętnie) wprowadzić dodatkową opłatę za „nieprecyzyjnie” opisaną lub nieopisaną fakturę/dowód, co częściowo zrekompensuje nam poświęcony czas na ustalenie stanu faktycznego jego oznaczenia, a Klientów tym samym zmotywuje do kontroli swoich dokumentów (o czym mowa wyżej) i precyzyjnego ich. Dodatkowa opłata będzie wynosiła 1 zł netto (dokument) + 0,50 zł netto za każdą kolejną pozycję na przy braku odpowiedniego oznaczenia na fakturze/dowodzie lub jego błędne oznaczenie. Mamy nadzieję, że od nowego roku takie zdarzenia będą występować już niezmiernie rzadko, a przedmiotowe opłaty będą krótkim epizodem.
  • Przypominamy, że w myśl §4 ust. 4 pkt. 4 wiążącej nas ‘Umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych’ Zleceniodawca zobowiązany jest do ‘właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumentowania operacji gospodarczych, podlegających wpisowi do Księgi i Ewidencji; (...) oraz stosowania się do wskazówek i zaleceń Kancelarii, wynikających z przepisów prawa i postanowień niniejszej umowy, w szczególności dotyczących dokumentacji finansowej działalności prowadzonej przez Zleceniodawcę’, zaś zgodnie z §11 ust. 2 ‘Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień niniejszej umowy’. W nadchodzącym stanie prawnym, w szczególności, Kancelaria nie weźmie odpowiedzialności za: błędnie naniesione oznaczenia procedur, błędnie naniesione symbole GTU, jak również za to, że którakolwiek ze stron nie została powiadomiona o złożeniu korekty do 14 dnia od wystawienia dowodu. Przekazywane nam dokumenty winny być poprawnie oznaczane przez Zleceniodawcę kodami GTU i oznaczeniami procedur.
  • Nie wszystkie faktury będą obarczone obowiązkiem ich oznaczania – jeszcze raz uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi tabelami. W załączniku niniejszej wiadomości znajduję się również opracowana przez Kancelarię bardziej rozbudowana tabela GTU, jednocześnie jaśniej rozpisana:

Tabela nr 1:

Opis grupy Rodzaj transakcji objętych grupowaniem
GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Tabela nr 2:

Nazwa pola Opis pola
SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.
EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.
MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

 W przypadku pytań dedykowany opiekun księgowy jest do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiamy Państwa serdecznie,
Zespół Kancelarii Usług Księgowych