Czym jest Mały ZUS Plus i kto może z niego korzystać?

„Mały ZUS Plus” pozwala zatem w znacznym stopniu zmniejszyć koszty, ponoszone z tytułu ubezpieczenia społecznego, które stanowią olbrzymie obciążenie dla małych przedsiębiorstw. Sprawdź, kto może korzystać z tego rodzaju rozliczenia, jak długo oraz w jaki sposób obliczyć podstawę wymiaru płacenia składki.

Kto może korzystać z „Małego ZUSu Plus”?

Do korzystania z „Małego ZUSu Plus” uprawnione są osoby, prowadzące przez cały rok działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód z tytułu prowadzenia tejże działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył sumy 120 000 zł.

Aby móc skorzystać z omawianego programu należy ponadto prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej sześćdziesiąt dni w poprzednim roku kalendarzowym oraz nie spełniać warunków do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne.

„Mały ZUS Plus” dedykowany jest również osobom, rozliczającym się w poprzednim roku na podstawie karty podatkowej, niekorzystającym ze zwolnienia z VAT oraz niepodlegającym w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innej pozarolniczej działalności. Mowa tutaj o:

  • działalności twórczej i artystycznej,
  • figurowaniu jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub spółki jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prowadzeniu działalności w ramach wolnego zawodu,
  • prowadzeniu szkół lub placówek oświatowych.

Jak długo można korzystać z „Małego ZUSu Plus”?

Ustawodawca określił, że z „Małego ZUSu Plus”, czyli z przywileju opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne, korzystać można maksymalnie przez trzydzieści sześć miesięcy w ciągu ostatnich sześćdziesięciu miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Miesiącem kalendarzowym określa się każdy miesiąc, w którym płatnik podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu przez co najmniej jeden dzień. W przypadku korzystania z „Małego ZUSu” w roku 2019 lub w styczniu 2020 roku okres ten należy zaliczyć zarówno do trzydziestu sześciu, jak i sześćdziesięciu miesięcy kalendarzowych.

Jak obliczyć podstawę wymiaru płacenia składki w programie „Mały ZUS Plus”?

Jeśli chcesz skorzystać z „Małego ZUSu Plus”, najważniejsze będzie prawidłowe obliczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, od której będzie ono opłacane. W tym celu należy najpierw ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, dzieląc roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności. Następnie otrzymany wynik pomnóż razy trzydzieści. Pomnóż kolejno przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez 0,5. Otrzymany wynik należy porównać z kwotą 30% minimalnego wynagrodzenia oraz 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Aby móc korzystać z „Małego ZUSu Plus”, podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i wyższa 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego  na dany rok.

Nasza Kancelaria Usług Księgowych pomoże ci dokonać wszelkich niezbędnych obliczeń, dzięki którym szybko i łatwo zweryfikujesz, czy możesz rozliczać się według niezwykle korzystnego i opłacalnego programu „Mały ZUS Plus”.